User Tools

Site Tools


0226-t-tr-la-gi

Tú Trĩ là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Vi Hương.
  • Đông giáp xã Phương Linh, thị trấn Phủ Thông, xã Tân Tiến.
  • Nam giáp xã Tân Tiến, xã Lục Bình.
  • Tây giáp xã Lục Bình, xã Vi Hương.

Xã Tú Trĩ có diện tích 12,17 km², dân số năm 1999 là 1666 người,[1] mật độ dân số đạt 137 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Tú Trĩ có diện tích 12,49 km², dân số khoảng 1782 người, mật độ dân số đạt 142,7 người/km².[3] Suối Tà Èng và suối Phù Tam chảy qua địa bàn xã.

Xã Tú Trĩ được chia thành các thôn bản: Cốc Nao, Nà Tà, Phiêng Mòn, Pò Đeng, Pác Kéo, Mới, Nà Lầu, Quan Làng, Cốc Bây, Nà Phát, Khuổi Sha.

0226-t-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)