User Tools

Site Tools


0226-t-tr-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0226-t-tr-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tú Trĩ</​b>​ là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Vi Hương.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Phương Linh, thị trấn Phủ Thông, xã Tân Tiến.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Tân Tiến, xã Lục Bình.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Lục Bình, xã Vi Hương.</​li></​ul><​p>​Xã Tú Trĩ có diện tích 12,​17 km²,​ dân số năm 1999 là 1666 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 137 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Tú Trĩ có diện tích 12,​49 km²,​ dân số khoảng 1782 người, mật độ dân số đạt 142,7 người/​km².<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Suối Tà Èng và suối Phù Tam chảy qua địa bàn xã.
 +</​p><​p>​Xã Tú Trĩ được chia thành các thôn bản: Cốc Nao, Nà Tà, Phiêng Mòn, Pò Đeng, Pác Kéo, Mới, Nà Lầu, Quan Làng, Cốc Bây, Nà Phát, Khuổi Sha.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181012175641
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.221 seconds
 +Preprocessor visited node count: 889/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35107/​2097152 bytes
 +Template argument size: 627/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2059/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 181.334 ​     1 -total
 + ​63.61% ​ 115.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​58.88% ​ 106.765 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.64% ​  ​42.874 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.31% ​  ​31.393 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.65% ​  ​24.757 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.68% ​  ​19.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7841;​ch_Th&​ocirc;​ng
 +  8.47%   ​15.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.72%   ​14.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.50%   ​13.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253915-0!canonical and timestamp 20181012175640 and revision id 40664349
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0226-t-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)