User Tools

Site Tools


0231-t-y-hy-l-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0231-t-y-hy-l-p-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tây Hy Lạp</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος</​span>​) là một trong 13 vùng của Hy Lạp. Vùng bao gồm phần phía tây của Trung Hy Lạp và phía tây bắc của bán đảo Peloponnese.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Vùng Tây Hy Lạp được thành lập trong đợt cải cách đơn vị hành chính vào năm 1987. Với kế hoạch Kallikratis vào năm 2010, quyền lực và thẩm quyền của vùng được tổ chức lại và mở rộng. Cùng với Peloponnese và quần đảo Ionia, nó được quản lý bởi Chính quyền Phân quyền ​ Peloponnese,​ Tây Hy Lạp và quần đảo Ionian đặt tại Patras. Thủ phủ của vùng đặt tại Patras và vùng được phân thành ba đơn vị thuộc vùng (trước cải cách Kallikratis là các quận), Aetolia-Acarnania tại Trung Hy Lạp và Achaea cùng Elis tại Peloponnese,​ và được chia tiếp thành 19 khu tự quản.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181017114040
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.040 seconds
 +Real time usage: 1.323 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12422/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 79701/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21390/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.404/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.64 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1256.619 ​     1 -total
 + ​97.04% 1219.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​81.98% 1030.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​32.91% ​ 413.561 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​30.09% ​ 378.063 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​25.61% ​ 321.759 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​19.52% ​ 245.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  5.43%   ​68.276 ​   214 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  5.27%   ​66.243 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  3.70%   ​46.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262936-0!canonical and timestamp 20181017114039 and revision id 39878075
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0231-t-y-hy-l-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)