User Tools

Site Tools


0233-t-y-macedonia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0233-t-y-macedonia-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Tây Macedonia</​b>​ là một trong 13 vùng của Hy Lạp, bao gồm phần phía tây của Macedonia (Hy Lạp). Vùng được chia thành các đơn vị thuộc vùng  Florina, Grevena, Kastoria, và Kozani.
 +</​p><​p>​Vùng Tây Macedonia nằm ở tây bắc Hy Lạp, giáp với các vùng Trung Macedonia (đông), Thessaly (nam), Epirus (tây), và ở phía bắc là Cộng hòa Macedonia (vùng Bitola) và Albania (quận Korçë).
 +</​p><​p>​Mặc dù có diện tích 9.451 km<​sup>​2</​sup>​ (3.649 sq mi) (7,2% tổng diện tích đất nước), vùng chỉ có 302.892 cư dân (2,9% tổng dân số cả nước). Điều này là do vùng có địa hình núi non với 82% diện tích là đồi núi hoặc bán đồi núi. Điều này cũng phản ánh trong phân bổ dân cư, phần lớn dân cư (56%) sống tại vùng nông thôn. Thủ phủ của vùng là Kozani có 47.451 cư dân. Các đô thị quan trọng khác là Ptolemaida (32.775), Grevena (16.704), Florina (14.318) và Kastoria (13.959).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181025142332
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.684 seconds
 +Real time usage: 0.827 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12449/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 81152/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21936/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.281/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 787.594 ​     1 -total
 + ​92.44% ​ 728.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​81.94% ​ 645.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​30.60% ​ 241.014 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​27.23% ​ 214.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​23.53% ​ 185.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​21.34% ​ 168.106 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  7.47%   ​58.805 ​   214 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  5.23%   ​41.167 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  4.68%   ​36.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262935-0!canonical and timestamp 20181025142332 and revision id 36388247
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0233-t-y-macedonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)