User Tools

Site Tools


0242-tanyurer-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0242-tanyurer-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Tanyurer</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Танюрер</​span>​) là một sông tại khu tự trị Chukotka ở Viễn Đông Nga,là một chi lưu tả ngạn của sông Anadyr. Sông có chiều dài 482 km và diện tích lưu vực là 18.500 km². Sông chảy theo hướng nam từ dãy núi Pekulney và chảy qua các vùng dân cư thưa thớt của Chukotka. Sông hợp lưu vào Anadyr tại hạ du và là chi lưu lớn nhất của sông này.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Ice extent in the Tanyurer River Valley</​li>​
 +<​li><​span class="​PDFlink">​Tourism and environment</​span><​span style="​font-size:​smaller;">​PDF (571 KB)</​span></​li></​ul><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​64°50′02″B</​span>​ <span class="​longitude">​174°17′35″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​64,​834°B 174,​293°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​64.834;​ 174.293</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag-map_of_Russia.svg/​50px-Flag-map_of_Russia.svg.png"​ width="​50"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag-map_of_Russia.svg/​75px-Flag-map_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag-map_of_Russia.svg/​100px-Flag-map_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​1039"​ data-file-height="​604"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Nga  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181014182143
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.259 seconds
 +Preprocessor visited node count: 190/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6329/​2097152 bytes
 +Template argument size: 386/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.177/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 246.550 ​     1 -total
 + ​77.97% ​ 192.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​12.01% ​  ​29.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  7.11%   ​17.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_Nga
 +  5.81%   ​14.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.14%    7.740      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.71%    4.208      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PDF
 +  0.95%    2.351      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261825-0!canonical and timestamp 20181014182143 and revision id 18230835
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0242-tanyurer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)