User Tools

Site Tools


0247-th-h-m-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0247-th-h-m-t-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thế hệ đã mất</​b>​ hay còn gọi là <​b>​thế hệ bỏ đi</​b>​ (tiếng Anh: Lost Generation) là một thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ những người đến tuổi trưởng thành trong suốt thời gian xảy ra cuộc thế chiến thứ nhất. Thuật ngữ này đã được phổ biến rộng rãi nhờ Ernest Hemingway, ông đã dùng nó làm một trong hai từ tương phản giới thiệu cho tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc của mình. Trong tác phẩm này, Hemingway đã cho rằng thuật ngữ này là của Gertrude Stein, người sau này đã dìu dắt và bảo trợ cho ông.
 +</​p><​p>​Trong tiểu thuyết Hội hè miên man (A Moveable Feast) được xuất bản sau khi cả Hemingway và Stein đã chết và sau những hận thù văn chương (literary feud) đã kéo dài trong phần lớn cuộc đời họ, Hemingway đã hé lộ rằng thực ra thuật ngữ này có nguồn gốc từ một người chủ ga ra - người đã bảo dưỡng cho chiếc ô tô của Stein. Khi một anh thợ máy trẻ tuổi nằm xuống sửa chữa chiếc xe để chiều ý Stein, ông chủ ga ra đã quất anh thợ: "You are all a '​génération perdue'"​ (tạm dịch: "Cậu đúng là thế hệ bỏ đi"​)<​sup id="​cite_ref-Hemingwayp29_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Stein lúc đó đang nói chuyện với Hemingway, đã nói xen vào: "That is what you are. That's what you all are... all of you young people who served in the war. You are a lost generation."​ (tạm dịch: "​Đấy là ông. Đấy chính là ông... tất cả những người như ông, những người đã phục vụ trong chiến tranh. Các ông là thế hệ bỏ đi"​)<​sup id="​cite_ref-Hemingwayp29_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Thế hệ này bao gồm nhiều nghệ sĩ nổi bật ví dụ như F. Scott Fitzgerald, T. S. Eliot, John Dos Passos, Waldo Peirce, Alan Seeger, và Erich Maria Remarque.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​GertrudeStein_JackHemingway_Paris.jpg/​220px-GertrudeStein_JackHemingway_Paris.jpg"​ width="​220"​ height="​230"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​GertrudeStein_JackHemingway_Paris.jpg/​330px-GertrudeStein_JackHemingway_Paris.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​GertrudeStein_JackHemingway_Paris.jpg/​440px-GertrudeStein_JackHemingway_Paris.jpg 2x" data-file-width="​647"​ data-file-height="​676"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Hemingwayp29-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Hemingway 1996, p. 29</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​span id="​CITEREFMeyers1985"​ class="​citation book">​Meyers,​ Jeffrey (1985). <​i>​Hemingway:​ A Biography</​i>​. London: Macmillan. ISBN 0-333-42126-4.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%E1%BA%BF+h%E1%BB%87+%C4%91%C3%A3+m%E1%BA%A5t&​amp;​rft.au=Meyers%2C+Jeffrey&​amp;​rft.aufirst=Jeffrey&​amp;​rft.aulast=Meyers&​amp;​rft.btitle=Hemingway%3A+A+Biography&​amp;​rft.date=1985&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-333-42126-4&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Macmillan&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFHemingway1964"​ class="​citation book">​Hemingway,​ Ernest (1996). <i>A Movable Feast</​i>​. New York: Scribner. ISBN 0-684-82499-X.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%E1%BA%BF+h%E1%BB%87+%C4%91%C3%A3+m%E1%BA%A5t&​amp;​rft.au=Hemingway%2C+Ernest&​amp;​rft.aufirst=Ernest&​amp;​rft.aulast=Hemingway&​amp;​rft.btitle=A+Movable+Feast&​amp;​rft.date=1996&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-684-82499-X&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Scribner&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFMellow1992"​ class="​citation book">​Mellow,​ James R. (1992). <​i>​Hemingway:​ A Life Without Consequences</​i>​. New York: Houghton Mifflin. ISBN 0-395-37777-3.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%E1%BA%BF+h%E1%BB%87+%C4%91%C3%A3+m%E1%BA%A5t&​amp;​rft.au=Mellow%2C+James+R.&​amp;​rft.aufirst=James+R.&​amp;​rft.aulast=Mellow&​amp;​rft.btitle=Hemingway%3A+A+Life+Without+Consequences&​amp;​rft.date=1992&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-395-37777-3&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Houghton+Mifflin&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFMellow1991"​ class="​citation book">​Mellow,​ James R. (1991). <​i>​Charmed Circle: Gertrude Stein and Company</​i>​. New York: Houghton Mifflin. ISBN 0395479827.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%E1%BA%BF+h%E1%BB%87+%C4%91%C3%A3+m%E1%BA%A5t&​amp;​rft.au=Mellow%2C+James+R.&​amp;​rft.aufirst=James+R.&​amp;​rft.aulast=Mellow&​amp;​rft.btitle=Charmed+Circle%3A+Gertrude+Stein+and+Company&​amp;​rft.date=1991&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0395479827&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Houghton+Mifflin&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181011141039
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.092 seconds
 +Preprocessor visited node count: 221/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6719/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 488/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.95 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​59.268 ​     1 -total
 + ​91.41% ​  ​54.178 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.82%    4.635      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262306-0!canonical and timestamp 20181011141039 and revision id 26269138
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0247-th-h-m-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)