User Tools

Site Tools


0249-th-i-t-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0249-th-i-t-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id=""><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​năm sinh
 +</th>
 +<​th>​Chức vụ - nghề nghiệp
 +</th>
 +<​th>​Cha - mẹ, người đỡ đầu
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Lý Bằng
 +</td>
 +<​td>​1928
 +</td>
 +<​td>​Tổng Lý Quốc vụ viện Thứ 5 (thủ tướng),
 +<​p>​Uỷ viên trưởng Nhân Đại
 +</p>
 +</td>
 +<​td>​Cha nuôi Chu Ân Lai, cố Tổng Lý, mẹ nuôi Đặng Dĩnh Siêu, cố Chủ tịch Chính Hiệp
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tập Cận Bình
 +</td>
 +<​td>​1953
 +</td>
 +<​td>​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy
 +</td>
 +<​td>​Tập Trọng Huân, Uỷ viên BCT, phó ủy viên trưởng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tăng Khánh Hồng
 +</td>
 +<​td>​1939
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Thường vụ BCT, Bí thư ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước
 +</td>
 +<​td>​Tăng Sơn, nhà cách mạng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trương Đức Giang
 +</td>
 +<​td>​1946
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Thường vụ BCT,Uỷ viên Trưởng Nhân Đại (Chủ tịch quốc hội TQ)
 +</td>
 +<​td>​Trương Chí Nhất, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Pháo Binh Quân khu Quảng Châu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Du Chính Thanh
 +</td>
 +<​td>​1945
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Thường vụ BCT, Chủ tịch Chính Hiệp
 +</td>
 +<​td>​Du kỳ Vĩ, Thị Trưởng Thiên Tân, (chồng cũ của Giang Thanh vợ Mao Trạch Đông)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vương Kỳ Sơn
 +</td>
 +<​td>​1948
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Thường vụ BCT, Bí thư ủy Ban Kiểm Tra TW
 +</td>
 +<​td>​nhạc phụ: Diêu Y Lâm, Uỷ viên Thường vụ BCT, phó thủ tướng thứ nhất
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trương Cao Lệ
 +</td>
 +<​td>​1946
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Thường vụ BCT, Phó thủ tướng thứ nhất
 +</td>
 +<​td>​Nhạc Phụ: lãnh tụ Đặng Tiểu Bình
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bạc Hy Lai
 +</td>
 +<​td>​1949
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh, Bộ trưởng Bộ Thương mại
 +</td>
 +<​td>​Bạc Nhất Ba, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Phó Chủ tịch ủy ban cố vấn TW
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đặng Phương Phác
 +</td>
 +<​td>​1944
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên dự khuyết TW, Phó chủ tịch Chính Hiệp, Chủ tịch hội người Khuyết tật
 +</td>
 +<​td>​Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch Quân ủy, Chủ tịch Chính Hiệp, Chủ tịch ủy ban cố vấn
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chu Tiểu Xuyên
 +</td>
 +<​td>​1948
 +</td>
 +<​td>​Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Thống Đốc Ngân hàng nhà nước
 +</td>
 +<​td>​Chu Kiến Nam, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
 +<​p>​Mẹ họ Dương, Bộ trưởng Bộ Hóa Chất
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lưu Nguyên
 +</td>
 +<​td>​1951
 +</td>
 +<​td>​Thượng tướng, Uỷ viên Quân ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần
 +</td>
 +<​td>​Lưu Thiếu Kỳ, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước CHNDTH
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trương Hựu Hiệp
 +</td>
 +<​td>​1950
 +</td>
 +<​td>​Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Quân Bị
 +</td>
 +<​td>​Thượng tướng Trương Tông Tốn, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hồ đức Bình
 +</td>
 +<​td>​1942
 +</td>
 +<​td>​Phó Chủ tịch liên hiệp Công Thương, Phó bộ trưởng bộ Thống Chiến
 +</td>
 +<​td>​Hồ Diệu Bang, Tổng Bí thư
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diệp Tuyển Bình
 +</td>
 +<​td>​1924
 +</td>
 +<​td>​Phó chủ tịch Chính hiệp, Tỉnh Trưởng quảng Đông
 +</td>
 +<​td>​Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Uỷ viên trưởng nhân đại Toàn quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diệp Tuyển Ninh
 +</td>
 +<​td>​1938
 +</td>
 +<​td>​Uỷ viên Chính Hiệp Toàn quốc, trung tướng, cục phó cục tác chiến không quân
 +</td>
 +<​td>​Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Uỷ viên trưởng nhân đại Toàn quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diệp Tuyển Liêm
 +</td>
 +<​td>​1952
 +</td>
 +<​td>​Thương gia
 +</td>
 +<​td>​Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Uỷ viên trưởng nhân đại Toàn quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diệp Trọng hào
 +</td>
 +<​td>​1983
 +</td>
 +<​td>​Quận trưởng quận Cao tân - TP.Vân Phù - quảng Đông
 +</td>
 +<​td>​cụ nội: Diệp Kiếm Anh, ông nội: Diệp Tuyển Bình, phó chủ tịch chính hiệp
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diệp Hướng Chân (nữ)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ủy viên chính hiệp toàn quốc
 +</td>
 +<​td>​Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Uỷ viên trưởng nhân đại Toàn quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lý Tiểu Bằng
 +</td>
 +<​td>​1959
 +</td>
 +<​td>​Phó Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Sơn Tây
 +</td>
 +<​td>​Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện, Uỷ viên Trưởng Nhân Đại Toàn Quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lưu Á Châu
 +</td>
 +<​td>​1952
 +</td>
 +<​td>​Thượng tướng, Chính ủy Đại học quốc phòng
 +</td>
 +<​td>​cha:​Thiếu tướng Lưu Kiến Đức, Nhạc phụ: Lý Tiên Niệm, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trương Hải Dương
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thượng tướng, ủy viên TW đảng, Chính ủy Bộ tư lệnh pháo binh 2
 +</td>
 +<​td>​Tướng Trương Trấn, Phó Chủ tịch Quân ủy TW
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vạn quý Phi
 +</td>
 +<​td>​1948
 +</td>
 +<​td>​Hội trưởng hội xúc tiến thương mại quốc tế TQ
 +</td>
 +<​td>​Vạn Lý, ủy viên bộ chính trị, ủy viên trưởng Nhân Đại Toàn Quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trần Chí Kiên
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Trung tướng
 +</td>
 +<​td>​Đại tướng Trần Canh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu Trưởng, Thứ trưởng Bộ QP
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cơ Thăng Đức
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Nhân viên Cao cấp cơ quan tình báo
 +</td>
 +<​td>​Cơ Phi Bằng, Ngoại Trưởng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Mao Tân Vũ
 +</td>
 +<​td>​1970
 +</td>
 +<​td>​Thiếu tướng, Ủy viên Chính Hiệp Toàn Quốc
 +</td>
 +<​td>​Mao Trạch Đông (ông nội), Lãnh Tụ sáng lập Đảng, nhà nước
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trần Nguyên
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chủ tịch Ngân hàng Phát triển TQ
 +</td>
 +<​td>​Trần Vân, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn TW
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trần Vĩ Lợi (nữ)
 +</td>
 +<​td>​1942
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Trần Vân, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn TW
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hồ Mẫu Anh (nữ)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chủ tịch hội Trẻ em Diên An
 +</td>
 +<​td>​Hồ Kiều Mộc, Uỷ viên Bộ Chính trị, ủy viên ban Bí thư, trưởng ban tuyên truyền
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quách Chính Cương
 +</td>
 +<​td>​1971
 +</td>
 +<​td>​Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu Triết Giang
 +</td>
 +<​td>​Thượng tướng Quách Bá Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thứ Nhất Quân Uỷ TW
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lý Tiểu Lâm (nữ)
 +</td>
 +<​td>​1962
 +</td>
 +<​td>​Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó TGĐ Tổng công ty Điện lực TQ, CEO Tập đoàn Phát triểng năng Lượng TQ
 +</td>
 +<​td>​Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện, Uỷ viên Trưởng Nhân Đại Toàn Quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hồ hải Phong
 +</td>
 +<​td>​1971
 +</td>
 +<​td>​Lãnh đạo Tập đoàn công nghệ Nuctech
 +</td>
 +<​td>​Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quân ủy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Giang miên Hằng
 +</td>
 +<​td>​1951
 +</td>
 +<​td>​Lãnh đạo công ty Shanghai Aliance
 +</td>
 +<​td>​Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quân ủy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ôn Vân Tùng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Giám đốc điều hành "​người Khổng Lồ " viễn thông Unihub Global Networks
 +</td>
 +<​td>​Ôn Gia Bảo, Thủ tướng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chu Vân Lai
 +</td>
 +<​td>​1958
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chu Dung Cơ, Thủ tướng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Wilson Feng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​quản lý quỹ đầu tư năng lượng công nghệp mới, năng lượng hạt nhân TQ
 +</td>
 +<​td>​Ngô Bang Quốc (nhạc phụ), ủy viên trưởng Nhân Đại Toàn quốc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lý Tuệ Đích
 +</td>
 +<​td>​1968
 +</td>
 +<​td>​Phó chủ tịch tập đoàn China Mobile
 +</td>
 +<​td>​Lý Trường Xuân, ủy viên thường vụ bộ chính trị, chỉ đạo lý luận tư tưởng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trần Tiểu Lỗ
 +</td>
 +<​td>​1946
 +</td>
 +<​td>​Tư vấn tập đoàn bảo hiểm An bang
 +</td>
 +<​td>​Nguyên soái Trần Nghị, ngoại trưởng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Từ Minh, vợ là Ôn Như Xuân
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đại Liên thạch Đức
 +</td>
 +<​td>​Ôn Gia Bảo, Thủ tướng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lưu Lạc Phi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chủ tịch quỹ đầu tư Citic
 +</td>
 +<​td>​Lưu Vân Sơn, ủy viên thường vụ bộ chính trị, bí thư thứ nhất
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Từ Tư Ninh (nữ)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thiếu tá, nhân viên Tổng cục Chính trị
 +</td>
 +<​td>​Từ Tài Hậu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
0249-th-i-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)