User Tools

Site Tools


0252-th-n-th-c-chu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0252-th-n-th-c-chu-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sin Sukju</​b>​ (신숙주, 1417 - 21 tháng 6 năm 1475), tự là <​b>​Phiếm Ông</​b>,​ hiệu là <b>Hy Hiền Đường</​b>​ (희현당, 希賢堂, Huihyundang),​ <​b>​Bảo Nhàn Trai</​b>​ (보한재, 保閑齋, Bohanjae), miếu hiệu là <​b>​Văn Trung</​b>,​ là một thừa tướng của nhà Triều Tiên trong các năm 1461 - 1464 và 1471 - 1475, sủng thần của Triều Tiên Thế Tông. Ông cũng là một nhà ngoại giao, nhà Nho, nhà ngôn ngữ học, nghệ sĩ, nhà thơ. Ông tham gia sáng tạo ra chữ hangul.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Bohanjaejip(보한재집,​ 保閑齋集)</​li>​
 +<​li>​Saseongtonggo(사성통고,​ 四聲通攷)</​li>​
 +<​li>​Nongsanchukmokseo(농산축목서)</​li>​
 +<​li>​Bukjungrok(북정록 北征錄)</​li>​
 +<​li>​Haedongjegukgi(해동제국기 海東諸國記)</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181014184928
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.260 seconds
 +Real time usage: 0.312 seconds
 +Preprocessor visited node count: 865/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14957/​2097152 bytes
 +Template argument size: 748/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.177/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 286.371 ​     1 -total
 + ​86.56% ​ 247.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Han_Quoc_Nhan_Vat
 + ​77.13% ​ 220.873 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​67.22% ​ 192.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Korean
 + ​62.04% ​ 177.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​10.67% ​  ​30.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Header
 +  3.89%   ​11.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Korea-bio-stub
 +  3.36%    9.618      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​
 +  2.72%    7.787      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  2.56%    7.318      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265310-0!canonical and timestamp 20181014184928 and revision id 23996450
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0252-th-n-th-c-chu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)