User Tools

Site Tools


0253-th-n-trung-qu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0253-th-n-trung-qu-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Commons-emblem-issue.svg/​40px-Commons-emblem-issue.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Commons-emblem-issue.svg/​60px-Commons-emblem-issue.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Commons-emblem-issue.svg/​80px-Commons-emblem-issue.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Bài này hoặc đoạn này có thể chứa nghiên cứu chưa được công bố.</​b>​ Xin hãy giúp cải thiện bài viết bằng cách thêm vào các chú thích tham khảo. Những khẳng định chứa các nghiên cứu chưa công bố cần được loại bỏ. Xem trang thảo luận để biết thêm chi tiết.<​small><​i>​(September 2007)</​i></​small><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg/​220px-Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg"​ width="​220"​ height="​278"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6a/​Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg 1.5x" data-file-width="​316"​ data-file-height="​400"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Gottfried Wilhelm Leibniz, một nhà thông thái người Đức sống vào thế kỷ 17 - 18 đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực của vật lý, logic, lịch sử, quản lý thư viện và nghiên cứu rất nhiều khía cạnh của nền văn hóa Trung Hoa</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Một người <​b>​thân Trung Quốc</​b>,​ <​b>​thân Trung Hoa</​b>​ hay <​b>​thân Tàu</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Sinophile</​i>​ hay <​i>​Chinophile</​i>​) là một người thể hiện một sự quan tâm mạnh mẽ đến các khía cạnh của văn hóa hay con người Trung Quốc<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Nó cũng thường được dùng để mô tả những người hiểu biết về lịch sử và văn hóa Trung Quốc (như các học giả và nhà nghiên cứu), những người nói tiếng Trung Quốc phi bản địa, các chính trị gia ủng hộ Trung Quốc, và những người thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến bất kỳ điều gì ở trên.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Ẩm thực Trung Quốc</​li>​
 +<​li>​Kiến trúc Trung Quốc</​li>​
 +<​li>​Phương ngữ tiếng Hán (điển hình là Quan thoại hoặc tiếng Quảng Đông)</​li>​
 +<​li>​Thư pháp và nghệ thuật Trung Hoa</​li>​
 +<​li>​Chiêm tinh học Trung Quốc hay tử vi</​li>​
 +<​li>​Nghệ thuật phong thủy cổ đại</​li>​
 +<​li>​Đạo giáo</​li>​
 +<​li>​Thiền trong Phật giáo</​li>​
 +<​li>​Triết học Trung Quốc - Nho giáo</​li>​
 +<​li>​Võ thuật, chẳng hạn như các biến thể của công phu</​li>​
 +<​li>​Chính trị Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Một quốc gia, hai chế độ, Đường lối quần chúng, Chính trị Trung Hoa Dân Quốc (tức chính trị Đài Loan)</​li>​
 +<​li>​Trang phục của người Hán trong văn hóa truyền thống (Hán phục) và trang phục Trung Quốc bị ảnh hưởng của người Mãn (Xường xám)</​li>​
 +<​li>​Văn hóa trà Trung Quốc</​li>​
 +<​li>​Văn hóa rượu Trung Quốc và bạch tửu</​li>​
 +<​li>​Các môn nghệ thuật Trung Quốc, bao gồm thơ ca, văn học, âm nhạc và điện ảnh cũng như các hình thức sân khấu giải trí truyền thống Trung Quốc như Tướng thanh và Hí khúc</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181017085342
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.183 seconds
 +Preprocessor visited node count: 287/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18429/​2097152 bytes
 +Template argument size: 65/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 328/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.12 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 128.417 ​     1 -total
 + ​46.11% ​  ​59.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refimprove
 + ​40.71% ​  ​52.284 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nh&#​7853;​n_th&#​7913;​c_v&#​259;​n_h&​oacute;​a
 + ​38.13% ​  ​48.966 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​27.38% ​  ​35.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.45%    8.283      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Original_research
 +  3.47%    4.453      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.15%    4.044      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266373-0!canonical and timestamp 20181017085342 and revision id 42197097
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0253-th-n-trung-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)