User Tools

Site Tools


0256-th-ng-n-ng-tam-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0256-th-ng-n-ng-tam-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Thượng Nông</​b>​ là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Thượng Nông có diện tích 6,84 km², dân số năm 2008 là 4821 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 705 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Thượng Nông phía bắc giáp sông Hồng nơi có quốc lộ 32 chạy qua, Phía đông giáp xã Hồng Đà, Xuân Lộc, phía tây giáp xã Đào Xá, Phía nam giáp xã Dậu Dương.
 +</​p><​p>​Thượng Nông xưa có tên Làng Nung nằm bên bờ sông hồng (tương ứng với vị trí lòng quao ngày nay) vì thường xuyên chịu thiên tại lụt lội mà chuyển và sâu hơn bên trong như ngày nay, đến thời dân chủ thuộc xã Dân Quyền nay là 3 xã Hồng Đà, Thượng Nông và Dậu Dương.
 +</​p><​p>​Trong xã có rất nhiều ao hồ và đầm thuận tiện cho việc gieo trồng nông nhiệp và thủy sản.
 +</​p><​p>​Xã Thượng Nông gồm 7 khu dân cư theo hành chính như sau:
 +</​p><​p>​khu 1: Liên Minh,
 +</​p><​p>​Khu 2: Liên Hoa,
 +</​p><​p>​Khu 3: Tân Hưng,
 +</​p><​p>​Khu 4: Trung Cộng,
 +</​p><​p>​Khu 5: Thanh Bông,
 +</​p><​p>​Khu 6: Chương Dương,
 +</​p><​p>​Khu 7 Thắng Lợi
 +</​p><​p>​Tôn Giáo, Tín Ngưỡng: Trong xã có đình làng Thượng Nông là đình cả trong các làng xung quanh, đình Đào Xá là đình em kết nghĩa với làng ngoài, xưa kia vẫn mang lễ vật ra tiến cúng mỗi khi khai hội vào ngày mùng 6 tháng giêng hàng năm. Đình được xây dựng từ lâu, qua các thời kỳ bị phá hủy bởi thời gian va chiến tranh thì được tu bổ lại năm 2004.
 +</​p><​p>​Chùa Linh Thắng
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​br/>​HÀNH CHÍNH: Thượng Nông chia làm 7 khu hành chính đó là: khu 1 (xóm: Liên Minh), Khu 2 (xóm: Liên Hoa), Khu 3 (Xóm: Tân Hưng), khu 4(xóm: Trung Cộng), Khu 5(Xóm:​Thanh Bông), Khu 6(Xóm: Chương Dương),​Khu 7(Xóm: thắng Lợi)
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181014003544
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.232 seconds
 +Preprocessor visited node count: 919/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38294/​2097152 bytes
 +Template argument size: 864/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1580/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.114 ​     1 -total
 + ​57.19% ​ 104.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.84% ​  ​94.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.51% ​  ​39.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.34% ​  ​35.415 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.90% ​  ​29.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.73% ​  ​19.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Tam_N&​ocirc;​ng
 +  8.56%   ​15.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.72%   ​12.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.82%   ​10.650 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253419-0!canonical and timestamp 20181014003544 and revision id 40621022
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0256-th-ng-n-ng-tam-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)