User Tools

Site Tools


0257-th-ng-nung-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0257-th-ng-nung-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thượng Nung</​b>​ là một xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã nằm tại phía bắc của huyện và có sông Nghinh Tường cùng các con suối phụ lưu chảy trên địa bàn.
 +</​p><​p>​Thượng Nung giáp với xã Sảng Mộc ở phía bắc, xã Vũ Chấn ở phía đông, xã Cúc Đường ở phía nam và xã Thần Xa ở phía tây.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 44,​01 km²,​ dân số năm 1999 là 1863 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 42 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Thượng Nung có diện tích 43,​68 km²,​ dân số là 2032 người, mật độ dân số đạt 46,5 người/​km². Thượng Nung được chia thành 7 xóm là Tân Thành, Trung Thành, Lục Thành, An Thành, Lũng Hoài, Lũng Cà, Lũng luông.<​sup id="​cite_ref-PDF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Thượng Nung là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai. Mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp; trình độ dân trí không đồng đều; điều kiện sản xuất còn lạc hậu.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Vụ xuân năm 2011, nông dân xã Thượng Nung (Võ Nhai) đã gieo cấy được 40 ha lúa, năng suất thu hoạch đạt trên 5,5 tấn/ha với tổng sản lượng 220 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích trồng các loại cây màu là trên 178ha, trong đó, diện tích cây ngô là 123ha, năng suất thu hoạch là 4,6 tấn/ha, sản lượng đạt 565 tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vụ hè thu năm 2011, nông dân Thượng Nung gieo cấy được 106 ha lúa, và dự kiến trồng trên 100 ha ngô.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Tháng 6 năm 2011, tuyến đường Lục Thành - Lũng Cà có chiều dài 5,5 km, rộng 3,5 - 4m, đi qua địa phận 3 xóm: Lục Thành, Lũng Luông, Lũng Cà được đầu tư nâng cấp với kinh phí là 6 tỷ đồng.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181010194314
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.243 seconds
 +Preprocessor visited node count: 945/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38650/​2097152 bytes
 +Template argument size: 768/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4168/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 193.801 ​     1 -total
 + ​60.08% ​ 116.434 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.26% ​ 105.161 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.62% ​  ​45.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.52% ​  ​41.704 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.43% ​  ​29.903 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.98%   ​15.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_V&​otilde;​_Nhai
 +  6.97%   ​13.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.75%   ​13.082 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.56%   ​12.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253420-0!canonical and timestamp 20181010194314 and revision id 40621023
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0257-th-ng-nung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)