User Tools

Site Tools


0259-th-ng-qu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0259-th-ng-qu-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Kim Huy Tông</​b>​ (金徽宗,​ ?​-1124),​ tên Hán là <​b>​Hoàn Nhan Tông Tuấn</​b>​ (完顏宗峻),​ tên Nữ Chân là Thằng Quả (繩果), là con trai trưởng của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, là cha của Kim Hi Tông Hoàn Nhan Hợp Lạt. Ông bị thương trong các cuộc chiến giữ Trung Kinh và ứng cứu Tây Kinh, mất vào tháng 7 năm Thiên Hội thứ 2.
 +</​p><​p>​Sau khi Kim Hi Tông kế vị đã truy thụy hiệu là Doãn Cung Khắc Nhượng Hiếu Đức Huyền Công Hữu Thánh <​b>​Cảnh Tuyên Hoàng đế</​b>​ (景宣皇帝),​ miếu hiệu là Huy Tông (徽宗).
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Bồ Sát thị
 +<​ul><​li>​Kim Hi Tông Hoàn Nhan Hợp Lạt.</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không rõ
 +<​ul><​li>​Tạc vương Hoàn Nhan Nguyên.</​li>​
 +<​li>​An Vũ quân Tiết độ sứ Hoàn Nhan Tra Thứ.</​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011052712
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.080 seconds
 +Preprocessor visited node count: 217/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14615/​2097152 bytes
 +Template argument size: 209/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 734 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​56.058 ​     1 -total
 + ​70.65% ​  ​39.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_nh&​agrave;​_Kim
 + ​66.69% ​  ​37.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​22.85% ​  ​12.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​19.19% ​  ​10.757 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.87% ​   6.093      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.20%    3.476      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.48%    2.513     29 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263945-0!canonical and timestamp 20181011052712 and revision id 24038170
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0259-th-ng-qu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)