User Tools

Site Tools


0260-th-ng-s-n-l-ng-la-gi

Thượng Sơn là một xã thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Thượng Sơn có diện tích 9,98 km², dân số năm 1999 là 6922 người,[1] mật độ dân số đạt 694 người/km². Xã Thượng sơn có 14 xóm gồm Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13, Xóm 15. Trước đây năm 2000 có xóm 14 tách từ xóm 4, nhưng đến năm 2010 xóm 14 nhập lại xóm 4 như cũ.

Năm 1945 đến năm 1991 xã Thượng sơn được chia làm 5 khối với các tên gọi: Khối Thồng nhât gồm các xóm 1,2,3,4,5,6, Khối Văn phường gồm các xóm 7,8, Khối Văn Lĩnh gồm xóm 9, Khối Văn Trung gồm xóm 10,15, Khối Văn Minh gồm các xóm 11,12,13. Với tên gọi cũ là xã Văn Lâm.

0260-th-ng-s-n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)