User Tools

Site Tools


0260-th-ng-s-n-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0260-th-ng-s-n-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Thượng Sơn</​b>​ là một xã thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Thượng Sơn có diện tích 9,98 km², dân số năm 1999 là 6922 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 694 người/​km². Xã Thượng sơn có 14 xóm gồm Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13, Xóm 15. Trước đây năm 2000 có xóm 14 tách từ xóm 4, nhưng đến năm 2010 xóm 14 nhập lại xóm 4 như cũ.
 +</​p><​p>​Năm 1945 đến năm 1991 xã Thượng sơn được chia làm 5 khối với các tên gọi: Khối Thồng nhât gồm các xóm 1,​2,​3,​4,​5,​6,​ Khối Văn phường gồm các xóm 7,8, Khối Văn Lĩnh gồm xóm 9, Khối Văn Trung gồm xóm 10,15, Khối Văn Minh gồm các xóm 11,12,13. Với tên gọi cũ là xã Văn Lâm.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181012043014
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.224 seconds
 +Preprocessor visited node count: 926/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40228/​2097152 bytes
 +Template argument size: 861/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1594/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 185.171 ​     1 -total
 + ​64.18% ​ 118.838 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.57% ​ 104.754 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.20% ​  ​39.259 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.41% ​  ​30.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.43% ​  ​23.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.84%   ​18.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&​ocirc;​_L&#​432;&#​417;​ng
 +  8.77%   ​16.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.58%   ​15.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.16%   ​11.414 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253423-0!canonical and timestamp 20181012043014 and revision id 40621026
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0260-th-ng-s-n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)