User Tools

Site Tools


0262-th-ng-th-n-la-gi

Thượng Thôn là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Nội Thôn
  • Đông giáp xã Nội Thôn, xã Hồng Sĩ
  • Nam giáp xã Hồng Sĩ, xã Phù Ngọc,
  • Tây giáp xã Vần Dính, xã Lũng Nặm

Xã Thượng Thôn có diện tích 30,04 km², dân số năm 2006 là 2148 người,[1] mật độ dân số đạt 72 người/km².

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, 853 ha diện tích tự nhiên và 960 người của xã Thượng Thôn được tách ra để góp phần hình thành nên xã mới Vần Dính. Thượng Thôn khi đó còn lại 3.004 ha diện tích tự nhiên và 2,148 người.[3]

Xã Thượng Thôn có các xóm: Cả Thỏ Nặm Cà, Cả Giang Cả Lũng, Chàng Đỉ, Lũng Tẩn, Làng Mủm, Nặm Giặt, Làng Pia, Táy Trên, Tổng Cáng.

Trên địa bàn xã Thượng Thôn có núi Lũng Táy, núi Phia Théc và núi Tểnh Keng. Tỉnh lộ 210 đia qua địa bàn phía bắc của xã. Trên địa bàn xã có trường Phổ thông trung học Vùng Cao.

0262-th-ng-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)