User Tools

Site Tools


0263-th-ng-th-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0263-th-ng-th-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thường Thắng</​b>​ là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Thường Thắng có diện tích 7,75 km², dân số năm 1999 là 7230 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 933 người/​km².
 +</​p><​p>​Năm 2015, Thường Thắng có 9000 dân điện đơn vị hành chính là có 13 thôn gồm có: Trong Làng, Tân Hiệp, Tam Sơn, Đường Sơn, Chợ Thường, Hồng Phong, Tân Tiến, Tiến Bộ, Đồng Tâm, Thống Nhất, Khúc Bánh, Dinh Đồng, Hiệp Đồng.
 +</​p><​p>​Chủ tịch UBND xã Thường Thắng là Ngọ Văn Bẩy, Bí thư Đảng ủy là: Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư là Ngọ Văn Bẩy và Nguyễn Tiến Dịu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là Nguyễn Thị Dung, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là: Nguyễn Tiến Dính. Thương Thắng hiện có 10 công chức và và 9 cán bộ dân bầu.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012023236
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 889/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38355/​2097152 bytes
 +Template argument size: 671/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1567/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 186.097 ​     1 -total
 + ​57.49% ​ 106.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.48% ​  ​97.660 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.12% ​  ​43.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.58% ​  ​40.164 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.30% ​  ​32.198 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.39% ​  ​21.202 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Hi&#​7879;​p_H&​ograve;​a
 + ​10.15% ​  ​18.893 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.46%   ​13.878 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_Giang
 +  6.91%   ​12.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253426-0!canonical and timestamp 20181012023236 and revision id 40621029
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0263-th-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)