User Tools

Site Tools


0272-th-nh-v-nh-1-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0272-th-nh-v-nh-1-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Thánh Vịnh 1</​b></​i>​ là bài ​​Thánh Vịnh đầu tiên trong Kinh Thánh. Bài Thánh Vịnh này được xuất hiện trong những ngày đầu của triều đại vua David và được tin là viết ra dưới sự linh hứng của Thiên Chúa. ​
 +</p>
  
 +<​p>​Thánh Vịnh 1 đề cập đến hai con đường để lựa chọn. Người công chính sẽ chọn đường ngay nẻo chính theo luật pháp của Thiên Chúa, thì họ được Thiên Chúa nâng đỡ, chăm sóc trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời như <​i>​cây trồng bên dòng nước</​i>​. Còn người xấu thì đi trên con đường tội lỗi, vì những hành vi của họ sẽ dẫn đến những thảm họa như <​i>​trấu thổi đi trong gió</​i>​. Trong ngày xét xử, người xấu sẽ phải tách biệt ra khỏi người công chính, bản án mà họ nhận là hậu quả tự nhiên vì sự lựa chọn của họ.
 +</p>
 +
 +<​blockquote class="​toccolours"​ style="​float:​none;​ padding: 10px 15px 10px 15px; display:​table;">​ <​p><​span><​sup>​1</​sup>​ Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
 +</​span></​p><​span/><​p><​span>​chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, <​sup>​2</​sup>​nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. <​sup>​3</​sup>​Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.
 +<​sup>​4</​sup>​Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. <​sup>​5</​sup>​Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!
 +<​sup>​6</​sup>​Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.<​br/></​span>​
 +</p>
 +<p style="​text-align:​ right;">​ – <​cite>​Thánh Vịnh 1:​1-6<​br/>​Bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ</​cite></​p></​blockquote>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181027220037
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.119 seconds
 +Preprocessor visited node count: 204/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8445/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1205/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 772 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.551 ​     1 -total
 + ​72.93% ​  ​62.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​68.68% ​  ​58.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.61% ​  ​14.214 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.88% ​  ​12.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.96%    6.811      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.45%    5.522      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.62%    3.101      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Quotation
 +  3.43%    2.936      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.89%    2.469      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264602-0!canonical and timestamp 20181027220037 and revision id 41240594
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0272-th-nh-v-nh-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)