User Tools

Site Tools


0273-th-nh-v-nh-137-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0273-th-nh-v-nh-137-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thánh Vịnh 137</​b>​ (đánh số Hy Lạp: <​b>​136</​b>​) là bài Thánh Vịnh thứ 136 trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh Vịnh 136 diễn tả tâm trạng của người Do Thái đang bị đi lưu đày sau khi người Babylon chiếm thành Giêrusalem của họ. Thánh Vịnh 136 nhắc nhở họ phải luôn nhớ về cố đô Giêrusalem. ​
 +</p>
  
 +<​blockquote class="​toccolours"​ style="​float:​none;​ padding: 10px 15px 10px 15px; display:​table;">​ <​p><​span><​sup>​4</​sup>​Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người? <​sup>​5</​sup>​Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn thành tê bại!
 +</​span></​p><​span/><​p><​span><​sup>​6</​sup>​Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giêrusalem
 +làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.<​br/></​span>​
 +</p>
 +<p style="​text-align:​ right;">​ – <​cite>​Thánh Vịnh 136:​4-6<​br/>​Bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ</​cite></​p></​blockquote>​
 +
 +<​p>​Nhiều bản phổ nhạc Thánh Vịnh 136 trong tiếng Việt viết rằng: <​i>"​Lưỡi xướng ca sẽ dính cuống họng"</​i>,​ khác với bản dịch gốc: <​i>"​Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm"</​i>​. Có ý kiến cho rằng, lưỡi dính vào cuống họng là điều tự nhiên, nhưng nội dung Thánh Vịnh nói lưỡi dính vào hàm để nhấn mạnh trạng thái bị câm<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 + 
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181027130602
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.130 seconds
 +Preprocessor visited node count: 218/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8003/​2097152 bytes
 +Template argument size: 727/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 319/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 772 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​96.682 ​     1 -total
 + ​57.71% ​  ​55.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​53.26% ​  ​51.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.26% ​  ​15.723 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.94% ​  ​13.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.00%    7.730      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.45%    6.235      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.25%    4.106      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Quotation
 +  4.07%    3.938      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.68%    1.628      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264729-0!canonical and timestamp 20181027130602 and revision id 41240592
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0273-th-nh-v-nh-137-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)