User Tools

Site Tools


0274-th-nh-v-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0274-th-nh-v-nh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Sách Thánh Vịnh</​b></​i>​ (hay còn gọi là <​i><​b>​Thi Thiên</​b></​i>​) là một sách nằm trong Kinh Tanakh và Cựu Ước. Sách Thánh Vịnh là tập hợp bao gồm 150 bài thơ, bài hát tôn giáo (gọi chung là các bài Thánh Vịnh). Khi Kinh Thánh được chia thành chương, mỗi bài Thánh Vịnh được coi là một chương riêng và chúng được đặt tên bằng cách đánh số. Tuy nhiên, việc đánh số Thánh Vịnh có sự khác biệt giữa bản Do Thái và bản Hy Lạp.
 +</p>
 +<div style="​float:​left;​ width:​35%;​clear:​ left;">​
 +<table class="​wikitable"​ align="​center"><​tbody><​tr><​th>​Bản Do Thái
 +</th>
 +<​th>​Bản Hy Lạp
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center">​1–8
 +</​td></​tr><​tr><​td>​9–10
 +</td>
 +<td>9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11–113
 +</td>
 +<​td>​10–112
 +</​td></​tr><​tr><​td>​114–115
 +</td>
 +<​td>​113
 +</​td></​tr><​tr><​td>​116
 +</td>
 +<​td>​114–115
 +</​td></​tr><​tr><​td>​117–146
 +</td>
 +<​td>​116–145
 +</​td></​tr><​tr><​td>​147
 +</td>
 +<​td>​146–147
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center">​148–150
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<div style="​width:​60%;​ clear: left">​
 +<​ul><​li>​Thánh Vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái được kết hợp thành Thánh Vịnh 9 trong bản Hy Lạp.</​li>​
 +<​li>​Thánh Vịnh 114 và 115 Do Thái được kết hợp thành Thánh Vịnh 113 Hy Lạp.</​li>​
 +<​li>​Thánh Vịnh 116 Do Thái được chia thành Thánh Vịnh 114 và 115 Hy Lạp.</​li>​
 +<​li>​Thánh Vịnh 147 Do Thái được chia thành Thánh Vịnh 146 và 147 Hy Lạp.</​li></​ul><​p>​Truyền thống Kitô giáo cũng khác nhau về cách đánh số: 
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tin Lành dùng cách đánh số Do Thái</​li>​
 +<​li>​Chính thống giáo Đông phương dùng cách đánh số Hy Lạp (với chú thích đánh số Do Thái)</​li>​
 +<​li>​các bản văn phụng vụ chính thức của Công giáo Rôma theo cách đánh số Hy Lạp; nhưng các bản dịch thông dụng ngày nay thường đánh số Do Thái (với chú thích đánh số Hy Lạp).</​li>​
 +<li class="​mw-empty-elt"/></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Thánh Vịnh</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +</​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181016191525
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 436/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25847/​2097152 bytes
 +Template argument size: 623/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.943 ​     1 -total
 + ​53.77% ​  ​53.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 + ​35.44% ​  ​35.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.55% ​  ​11.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dead_link
 + ​10.76% ​  ​10.644 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  9.48%    9.382      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  8.94%    8.841      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_s&​aacute;​ch_C&#​7921;​u_&#​431;&#​7899;​c
 +  8.83%    8.735      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.96%    7.875      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.77%    6.700      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​286482-0!canonical and timestamp 20181016191525 and revision id 40615064
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0274-th-nh-v-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)