User Tools

Site Tools


0275-th-p-ch-th-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0275-th-p-ch-th-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tháp Chủ Thể</​b>,​ tên chính thức là <​b>​Tháp tư tưởng Chủ thể</​b>,​ chữ Triều Tiên: <​i>​주체사상탑</​i>​),​ là một đài kỷ niệm tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Tháp được đặt tên tư tưởng chủ thể (juche), phát triển bởi Kim Nhật Thành như là hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Bắc Triều Tiên. Nó cho rằng "con người là chủ thể của mọi thứ và quyết định mọi thứ,"​ và rằng người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin.
 +</​p><​p>​Hoàn thành vào năm 1982, tháp tọa lạc bên bờ phía đông của sông Đại Đồng, trực tiếp đối diện quảng trường Kim Nhật Thành ở phía bên kia của con sông. Nó đã được thực hiện để kỷ niệm sinh nhật 70 Kim Nhật Thành. Kim Chính Nhật được chính thức ghi như thiết kế của tháp<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>;​ Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn với các quan chức Bắc Triều Tiên trước đây trái với khẳng định này<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181014173559
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.282 seconds
 +Preprocessor visited node count: 792/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17082/​2097152 bytes
 +Template argument size: 899/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2225/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.148/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.36 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 254.438 ​     1 -total
 + ​76.92% ​ 195.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Korean_name
 + ​68.20% ​ 173.533 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​56.44% ​ 143.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Korean
 + ​51.62% ​ 131.349 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​16.11% ​  ​40.995 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.02% ​  ​33.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Header
 + ​10.36% ​  ​26.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  5.77%   ​14.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_H&​agrave;​n
 +  4.61%   ​11.736 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​577647-0!canonical and timestamp 20181014173559 and revision id 31530503
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0275-th-p-ch-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)