User Tools

Site Tools


0276-th-p-d-n-s-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0276-th-p-d-n-s-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​502px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​DTM_Pyramids.svg/​500px-DTM_Pyramids.svg.png"​ width="​500"​ height="​136"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​DTM_Pyramids.svg/​750px-DTM_Pyramids.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​DTM_Pyramids.svg/​1000px-DTM_Pyramids.svg.png 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​380"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tháp dân số</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Population pyramid</​i>,​ hay còn gọi là <​b>​kim tự tháp dân số</​b>​) là mô hình đồ họa mô phỏng sự phân bố dân số ở các nhóm tuổi khác nhau (thường của một địa phương, vùng hay quốc gia nào đó trên thế giới). Mô hình này giống như một kim tự tháp hay tháp khi dân số phát triển.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Có 3 nhóm tuổi: ​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi</​li>​
 +<​li>​Nhóm tuổi lao động: từ 15 -&gt; 64 tuổi</​li>​
 +<​li>​Nhóm tuổi ngoài lao động: từ 65 tuổi trở lên</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Tháp dân số</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1221
 +Cached time: 20181011045434
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.084 seconds
 +Preprocessor visited node count: 206/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6158/​2097152 bytes
 +Template argument size: 381/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 342/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.180 ​     1 -total
 + ​47.31% ​  ​21.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​45.58% ​  ​20.591 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​43.96% ​  ​19.860 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​41.60% ​  ​18.795 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​37.22% ​  ​16.815 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​25.01% ​  ​11.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.73%    3.039      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263058-0!canonical and timestamp 20181011045433 and revision id 41044109
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0276-th-p-d-n-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)