User Tools

Site Tools


0277-th-u-k-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0277-th-u-k-nh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Large_format_camera_lens.jpg/​200px-Large_format_camera_lens.jpg"​ width="​200"​ height="​249"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​ac/​Large_format_camera_lens.jpg 1.5x" data-file-width="​218"​ data-file-height="​271"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Trong quang học, một <​b>​thấu kính</​b>​ (phía Nam Việt Nam đọc là <​b>​thấu kiếng</​b>​) là một dụng cụ quang học dùng để hội tụ hay phân kỳ chùm ánh sáng, nhờ vào hiện tượng khúc xạ, thường được cấu tạo bởi các mảnh thủy tinh được chế tạo với hình dạng và chiết suất phù hợp. Khái niệm thấu kính cũng được mở rộng cho các bức xạ điện từ khác, ví dụ, thấu kính cho vi sóng được làm bằng chất nến. Trong ngữ cảnh mở rộng, các thấu kính làm việc với ánh sáng và bằng kỹ thuật truyền thống được gọi là <​b>​thấu kính quang học</​b>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Từ thấu kính trong tiếng Anh xuất phát từ tên Latinh là lentil, nghĩa là loài họ Đậu có hoa, vì thấu kính có 2 mặt lồi giống như loại thực vật này.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Lens_shapes.svg/​300px-Lens_shapes.svg.png"​ width="​300"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Lens_shapes.svg/​450px-Lens_shapes.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Lens_shapes.svg/​600px-Lens_shapes.svg.png 2x" data-file-width="​553"​ data-file-height="​406"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​b>​Các loại thấu kính</​b><​br/><​b>​1</​b>​ -  Symmetrical double convex lens. <​br/><​b>​2</​b>​ - Asymmetrical double-convex lens<​br/><​b>​3</​b>​ - Plano- convex lens.  <​br/><​b>​4</​b>​ - Positive meniscus lens.<​br/><​b>​5</​b>​ - Symmetrical biconcave lens.<​br/><​b>​6</​b>​ - Asymmetrical biconcave lens.<​br/><​b>​7</​b>​ - Plano-concave lens.<​br/><​b>​8</​b>​ - Negative meniscus lens.</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh_h.E1.BB.99i_t.E1.BB.A5"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thấu_kính_hội_tụ"><​b>​Thấu kính hội tụ</​b></​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thấu kính hội tụ là thấu kính mà chùm tia sáng song song sau khi đi qua kính sẽ được hội tụ tại 1 tâm, nhất định tùy theo hình dạng của thấu kính.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh_ph.C3.A2n_k.E1.BB.B3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thấu_kính_phân_kỳ">​Thấu kính phân kỳ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thấu kính phân kỳ (còn gọi là thấu kính rìa dày) là thấu kính mà chùm tia sáng song song sau khi đi qua thấu kính sẽ bị phân tán ra.
 +</​p><​p>​Thông thường, trong điều kiện chiết suất của vật liệu làm thấu kính lớn hơn chiết suất của môi trường chung quanh thì thấu kính phân kỳ có hình dạng lõm.
 +</p>
 +<​dl><​dd>​Trường hợp khác, khi chiết suất của thấu kính nhỏ hơn chiết suất môi trường thì các thấu kính lồi sẽ là thấu kính phân kỳ. Ví dụ: các bọt khí trong môi trường nước, trong lòng các chất trong như thủy tinh...</​dd></​dl><​h3><​span id="​Th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh_l.E1.BB.93i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thấu_kính_lồi">​Thấu kính lồi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thấu kính lồi hay còn gọi là <​b>​thấu kính hội tụ</​b>​ là thấu kính có phần trung tâm dày hơn phần rìa.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh_l.C3.B5m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thấu_kính_lõm">​Thấu kính lõm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thấu kính lõm hay thấu kính phân kỳ là thấu kính có phần trung tâm mỏng hơn phần rìa, có tác dụng phân kỳ chùm tia sáng sau khi đi qua thấu kính. Về cấu tạo, thấu kính lõm được phân thành: phẳng_Lõm và lõm_Lõm.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh_m.E1.BB.8Fng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thấu_kính_mỏng">​Thấu kính mỏng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Là thấu kính có khoảng cách giữa hai đỉnh của 2 chỏm cầu (<​i>​d</​i>​) rất nhỏ so với bán kính <​i>​R</​i><​sub>​1</​sub>​ và <​i>​R</​i><​sub>​2</​sub>​ của 2 chỏm cầu. Thấu kính mỏng có thể là thấu kính hội tụ, nhưng cũng có thể là thấu kính phân kỳ. Với thấu kính mỏng, một số tính toán quang hình có thể được làm xấp xỉ về dạng đơn giản.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh_h.E1.BA.A5p_d.E1.BA.ABn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thấu_kính_hấp_dẫn">​Thấu kính hấp dẫn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thấu kính hấp dẫn là các thấu kính tự nhiên, thường có kích thước lớn, ví dụ như các lỗ đen thiên hà, sao nơtron...
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_3_tia_.C4.91.E1.BA.B7c_bi.E1.BB.87t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sử_dụng_3_tia_đặc_biệt">​Sử dụng 3 tia đặc biệt</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ol><​li>​Tia tới đi qua quang tâm O cho tia ló tiếp tục truyền thẳng.</​li>​
 +<​li>​Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm F'​của thấu kính.</​li>​
 +<​li>​Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính của thấu kính.</​li></​ol><​h3><​span id="​S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_2_tia_b.E1.BA.A5t_k.C3.AC"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sử_dụng_2_tia_bất_kì">​Sử dụng 2 tia bất kì</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ol><​li>​Tia tới song song với trục chính cho tia ló qua tiêu điểm ảnh chính.</​li>​
 +<​li>​Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng.</​li>​
 +<​li>​Tia tới qua tiêu điểm vật chính cho tia ló song song với trục chính.</​li>​
 +<​li>​Tia tới song song với trục phụ cho tia ló qua tiêu điểm ảnh phụ.</​li></​ol><​h2><​span id="​C.C3.A1c_kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_trong_quang_h.E1.BB.8Dc_th.E1.BA.A5u_k.C3.ADnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_khái_niệm_trong_quang_học_thấu_kính">​Các khái niệm trong quang học thấu kính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0b/​Quang_sai.png/​120px-Quang_sai.png"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0b/​Quang_sai.png/​180px-Quang_sai.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0b/​Quang_sai.png/​240px-Quang_sai.png 2x" data-file-width="​416"​ data-file-height="​251"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Quang sai-Các tia sáng sau khi đi qua thấu kính không hội tụ về một điểm
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e7/​C%E1%BA%A7u_sai.png/​120px-C%E1%BA%A7u_sai.png"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e7/​C%E1%BA%A7u_sai.png/​180px-C%E1%BA%A7u_sai.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e7/​C%E1%BA%A7u_sai.png/​240px-C%E1%BA%A7u_sai.png 2x" data-file-width="​415"​ data-file-height="​250"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​67/​S%E1%BA%AFc_sai.png/​120px-S%E1%BA%AFc_sai.png"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​67/​S%E1%BA%AFc_sai.png/​180px-S%E1%BA%AFc_sai.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​67/​S%E1%BA%AFc_sai.png/​240px-S%E1%BA%AFc_sai.png 2x" data-file-width="​416"​ data-file-height="​251"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sắc sai-Ánh sáng sau khi đi qua thấu kính, bị tán sắc và hội tụ theo dải màu
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​7f/​S%E1%BB%ADa_s%E1%BA%AFc_sai.png/​120px-S%E1%BB%ADa_s%E1%BA%AFc_sai.png"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​7f/​S%E1%BB%ADa_s%E1%BA%AFc_sai.png/​180px-S%E1%BB%ADa_s%E1%BA%AFc_sai.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​7f/​S%E1%BB%ADa_s%E1%BA%AFc_sai.png/​240px-S%E1%BB%ADa_s%E1%BA%AFc_sai.png 2x" data-file-width="​415"​ data-file-height="​250"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​người ta sửa hiện tượng sắc sai bằng cách đặt thêm một thấu kính phân kỳ phía sau
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<​p>​Hệ thấu kính là một quang cụ kết hợp từ 2 thấu kính đồng loại trở lên nhằm mục đích tạo ra công cụ mới có tính năng tạo ảnh tốt hơn. Ví dụ như kính hiển vi, kính thiên văn.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Thấu kính</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​(bằng tiếng Anh)
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181010171138
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.064 seconds
 +Preprocessor visited node count: 181/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 2433/​2097152 bytes
 +Template argument size: 273/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3104/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.003/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 530 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​23.022 ​     1 -total
 + ​89.05% ​  ​20.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​81.60% ​  ​18.787 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​70.27% ​  ​16.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​10.65% ​   2.451      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​9419-0!canonical and timestamp 20181010171138 and revision id 41292427
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0277-th-u-k-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)