User Tools

Site Tools


0278-th-vi-n-c-ng-c-ng-cincinnati-v-qu-n-hamilton-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0278-th-vi-n-c-ng-c-ng-cincinnati-v-qu-n-hamilton-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thư viện Công cộng Cincinnati và Quận Hamilton</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​The Public Library of Cincinnati and Hamilton County</​i>,​ viết tắt <​b>​PLCH</​b>​) là một hệ thống thư viện công cộng tại Quận Hamilton, Ohio, Hoa Kỳ. Cùng với vị trí chính ở trung tâm thành phố Cincinnati, PLCH có 41 chi nhánh khu vực và hàng xóm ở khắp quận hạt.
 +</​p><​p>​Vào năm 2010, PLCH có vào khoảng 9 triệu quyển sách để đứng hạng 12 trong nước Mỹ.<​sup id="​cite_ref-ALA_Library_Fact_Sheet_số_22_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>  ​
 +Năm 2008, PLCH lưu hành hơn 15 triệu quyển trong năm.<​sup id="​cite_ref-Báo_cáo_hàng_năm_2008_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Vị trí chính nói riêng lưu hành hơn 4 triệu quyển hàng năm, tức nhiều nhất tại vị trí thư viện nào trong quốc gia.<sup id="​cite_ref-WCPO_Brogan_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Theo <​i>​Hennen'​s American Public Library Ratings</​i>​ năm 2008, PLCH đứng hạng 10 trong những thư viện phục vụ dân số hơn 500.000 người.<​sup id="​cite_ref-HAPLR_2008_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Các vị trí của PLCH có 5.661.940 khách hàng năm 2008.<​sup id="​cite_ref-Báo_cáo_hàng_năm_2008_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​PLCH xuất từ một thư viện tư (<​i>​subscription library</​i>​) mở cửa năm 1802. Ngày 14 tháng 3 năm 1853, nó trở thành <​b>​Thư viện Công cộng Cincinnati</​b>​.<​sup id="​cite_ref-Fleischman_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Từ lúc thành lập, thư viện đã đóng tại vài tòa nhà, cuối cùng chuyển đến vị trí tại góc đường số 8 và đường Vine.<​sup id="​cite_ref-hist_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012162452
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 766/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35186/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5807/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 12403/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.106/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.56 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.133 ​     1 -total
 + ​55.62% ​ 115.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​34.84% ​  ​72.168 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_th&#​432;​_vi&#​7879;​n
 + ​25.47% ​  ​52.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​22.57% ​  ​46.752 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.43% ​  ​38.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  6.56%   ​13.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  5.70%   ​11.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  5.12%   ​10.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.99%    8.273      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266301-0!canonical and timestamp 20181012162452 and revision id 37099726
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0278-th-vi-n-c-ng-c-ng-cincinnati-v-qu-n-hamilton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)