User Tools

Site Tools


0279-th-vi-n-c-ng-c-ng-san-jos-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0279-th-vi-n-c-ng-c-ng-san-jos-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​23em;"​ cellspacing="​0"><​tbody><​tr><​td style="​text-align:​ center; padding: 5px">​
 +<table cellpadding="​1"​ cellspacing="​1"​ style="​font-size:​95%;​ text-align: left; background: #​f9f9f9"​ width="​100%"​ align="​center"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background:#​cef2e0;​ color:#​2F4F4F"><​span style="​font-size:​130%;"><​b>​Thư viện Công cộng San José</​b></​span><​br/><​span style="​font-size:​100%;"><​i>​San José Public Library</​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-size: 90%; border-bottom:​ 2px solid #cef2e0; padding: 6px;"><​img alt="​2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg/​250px-2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg/​375px-2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg/​500px-2008-0817-SJSU-MLKlib.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2736"/><​br/>​Thư viện Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Quốc gia</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​Hoa Kỳ
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Loại hình</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​Công cộng
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Thành lập</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​1872
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Địa điểm</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​150 E. San Fernando Street<​br/>​San Jose, California
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Chi nhánh</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​19
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background:#​cef2e0;​ color:#​2F4F4F;​ line-height:​1.4em;"><​b>​Lưu trữ</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Trữ lượng</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​2.298.116
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background:#​cef2e0;​ color:#​2F4F4F;​ line-height:​1.4em;"><​b>​Độc giả</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Lưu hành</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​14.918.873
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Độc giả</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​1.023.083
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background:#​cef2e0;​ color:#​2F4F4F;​ line-height:​1.4em;"><​b>​Hành chính</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Ngân sách</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​$38,​5 tỷ Mỹ kim
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Giám đốc</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ style="​padding-left:​ 3px">​Jane Light
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"><​b>​Web</​b></​td>​
 +<td valign="​top"​ class="​plainlinks"​ style="​padding-left:​ 3px">​www.sjpl.org
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thư viện Công cộng San José</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​San José Public Library</​i>,​ viết tắt <​b>​SJPL</​b>​) là hệ thống thư viện công cộng của thành phố San José, California, Hoa Kỳ. Với hơn 44.100 mét vuông (475.000 sq ft) và trữ lượng hơn 1,6 triệu quyển, Thư viện Tiến sĩ Martin Luther King, Jr., là thư viện chính của hệ thống cũng như của trường Đại học Tiểu bang San José.
 +</​p><​p>​Hệ thống cũng có 21 chi nhánh hàng xóm (trong số đó có 17 đang mở cửa), bao gồm Thư viện Mỹ Latinh (<​i>​Biblioteca Latinoamericana</​i>​) chuyên môn về các tác phẩm tiếng Tây Ban Nha.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Được mở cửa năm 1908, Chi nhánh Thư viện Carnegie tại Đông San Jose, là thư viện Carnegie cuối cùng tại Quận Santa Clara vẫn còn là thư viện công cộng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181010231524
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.171 seconds
 +Preprocessor visited node count: 524/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12256/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1168/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 813/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 138.129 ​     1 -total
 + ​40.56% ​  ​56.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​22.73% ​  ​31.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.89% ​  ​27.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.24% ​  ​18.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.86% ​  ​16.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.50%   ​13.123 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  7.72%   ​10.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_th&#​432;​_vi&#​7879;​n
 +  7.16%    9.894      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.81%    9.400      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266159-0!canonical and timestamp 20181010231523 and revision id 41117062
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0279-th-vi-n-c-ng-c-ng-san-jos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)