User Tools

Site Tools


0282-th-y-an-ng-tri-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0282-th-y-an-ng-tri-u-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thủy An</​b>​ là một xã thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Thủy An có diện tích 7,92 km², dân số năm 1999 là 3744 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 473 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Nằm ở tây nam thị xã Đông Triều, cách thành phố Hạ Long 62 km về phía Đông, nằm trên trục đường 18. Phía bắc và tây bắc giáp xã Bình Dương, phía tây giáp xã Nguyễn Huệ, phía đông giáp hai xã Việt Dân và Hồng Phong tất cả đều thuộc Đông Triều. Phía nam, bên kia sông Kinh Thầy là huyện Kinh Môn, Hải Dương. ​
 +</p>
 +
 +<​p>​Phần lớn xã là đồng bằng, ở trung tâm là đồi thoải. Ở phía nam có sông Kinh Thầy, phía tây giáp sông Đạm Thủy. Diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Trường THPT Lê Chân</​li>​
 +<​li>​Trường THCS và THPT Nguyễn Bình</​li>​
 +<​li>​Trường THCS Thủy An</​li>​
 +<​li>​Trường tiểu học Thủy An</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181013060358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 901/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36288/​2097152 bytes
 +Template argument size: 593/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1581/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.789 ​     1 -total
 + ​60.94% ​ 120.526 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.57% ​ 107.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.00% ​  ​41.533 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.99% ​  ​37.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.05% ​  ​31.744 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.64% ​  ​21.049 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_&#​272;&​ocirc;​ng_Tri&#​7873;​u
 +  9.31%   ​18.421 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.79%   ​17.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Qu&#​7843;​ng_Ninh
 +  7.89%   ​15.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253435-0!canonical and timestamp 20181013060358 and revision id 35093967
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0282-th-y-an-ng-tri-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)