User Tools

Site Tools


0283-th-y-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0283-th-y-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thủy Bằng</​b>​ là một phường thuộc Tp Huế.
 +</​p><​p>​Phường có diện tích 22,​93 km²,​ dân số năm 1999 là 7031 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 307 người/​km².
 +</​p><​p>​Thủy Bằng là nơi giàu tiềm năng du lịch.Ở đây có các di tích:Lăng Khải Định, Lăng Thiệu Trị, Lăng Cơ Thánh.Khu vực lân cận có lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long, Đền Huyền Trân Công chúa, Di tích Lịch sử 9 hầm.
 +</​p><​p>​Thủy Bằng có thánh tích Quán Thế Âm, hệ thống chùa, có thể tham quan điện Hòn Chén
 +</​p><​p>​Thủy Bằng có các quan cảnh đẹp như Đồi Thiên An, Công viên nước Hồ Thủy Tiên, gần với đồi Vọng Cảnh
 +</​p><​p>​Các tuyền đường phố của Thủy Bằng là đường Khải Định, Minh Mạng, Cơ Thánh, Nguyễn Ánh, Nguyễn Phúc Ánh, Tứ Tượng, Thủy Tiên.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011093427
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.204 seconds
 +Preprocessor visited node count: 879/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35446/​2097152 bytes
 +Template argument size: 832/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.335 ​     1 -total
 + ​64.77% ​ 112.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.66% ​  ​99.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.97% ​  ​39.807 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.90% ​  ​34.487 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.33% ​  ​24.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.10%   ​15.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_H&#​432;&#​417;​ng_Th&#​7911;​y
 +  7.86%   ​13.622 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.28%   ​12.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.67%    9.820      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253437-0!canonical and timestamp 20181011093427 and revision id 41234825
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0283-th-y-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)