User Tools

Site Tools


0290-th-y-h-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0290-th-y-h-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thụy Hải</​b>​ là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 3,15 km², dân số năm 1999 là 4742 người<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân số đạt 1505 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Miếu Ba Thôn thờ Nguyễn Quảng Lại đã cùng các tướng tài giỏi khác phò Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân thống nhất Tĩnh hải quân và được phong giữ chức Thuỷ đạo đại tướng quân. Trong một lần cùng Đinh Tiên Hoàng truy đuổi tàn quân của Kiều Công Hãn, ông đã mất tích, xác trôi về cửa Bố Hải Khẩu rồi được người dân làng chài trang Quang Lang chôn cất và thờ cúng.
 +</​p><​p>​Theo thần phả, Nguyễn Quảng Lại là con trai duy nhất của thân phụ Nguyễn Huý Đạo và thân mẫu Dương Thị Hoà, người trang Thịnh Liệt, huyện Tiên Phong , tỉnh Sơn Tây. Ngài đã cùng các tướng tài giỏi khác như: Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Đinh Liễn và Lê Hoàn… phò Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân thống nhất đất nước. Ngài được Đinh Bộ Lĩnh và các tướng sĩ hết sức quý trọng, phong ngài giữ chức Thuỷ đạo đại tướng quân.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181028081029
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.252 seconds
 +Preprocessor visited node count: 942/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40620/​2097152 bytes
 +Template argument size: 797/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2095/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.170 ​     1 -total
 + ​64.09% ​ 115.471 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.93% ​ 107.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.06% ​  ​43.343 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.47% ​  ​31.483 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.62% ​  ​22.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.99% ​  ​19.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&​aacute;​i_Th&#​7909;​y
 +  9.43%   ​16.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.61%   ​11.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.59%   ​11.879 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253446-0!canonical and timestamp 20181028081028 and revision id 44145855
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0290-th-y-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)