User Tools

Site Tools


0305-th-y-qu-n-nh-n-d-n-l-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0305-th-y-qu-n-nh-n-d-n-l-o-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thủy quân Nhân dân Lào</​b>​ là lực lượng thủy quân của Lào. Vào năm 1975, lực lượng thủy quân Lào được thành lập dựa trên những gì còn sót lại của Thủy quân Hoàng gia Lào. Thủy quân Nhân dân Lào có nhiệm vụ kiểm soát các tàu bè trên sông Mekong, vì nước này không có biển. Do sông Mekong hình thành nên một phần đáng kể biên giới quốc gia của Lào, Thủy quân Nhân dân Lào liên quan mật thiết đến việc kiểm soát biên giới. Lực lượng này vào giữa những năm 1990 đã có số quân khoảng 500 người và khoảng 50 tàu tuần tra sông. Hầu hết sĩ quan của Thủy quân Lào được đào tạo ở Học viện Hải quân (Việt Nam).
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Loại tàu
 +</th>
 +<​th>​Số lượng
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Tàu tuần tra ven bờ <span class="​flagicon"><​img alt="​Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​
 +</td>
 +<​td>​12
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tàu đổ bộ <span class="​flagicon"><​img alt="​Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​
 +</td>
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tàu tuần tra <span class="​flagicon"><​img alt="​Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​
 +</td>
 +<​td>​40-50
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181010190200
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.117 seconds
 +Preprocessor visited node count: 793/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9130/​2097152 bytes
 +Template argument size: 656/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​90.774 ​     1 -total
 + ​60.54% ​  ​54.957 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Military_Unit
 + ​51.47% ​  ​46.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.92% ​  ​15.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​15.39% ​  ​13.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​14.56% ​  ​13.216 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​10.33% ​   9.379      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  8.81%    7.997      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.59%    6.888      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.15%    6.486      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Vietnam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261785-0!canonical and timestamp 20181010190200 and revision id 40230019
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0305-th-y-qu-n-nh-n-d-n-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)