User Tools

Site Tools


0309-th-y-tr-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0309-th-y-tr-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thụy Trường</​b>​ là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 9,21 km², dân số năm 1999 là 8879 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 964 người/​km².
 +</​p><​p>​Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Nam giáp Thụy Xuân. Phía Tây giáp Thụy An; Phía Bắc Giáp Sông Hóa, (Sang sông là Tiên Lãng, Hải Phòng),
 +</​p><​p>​Xã có các thôn: Đông Ninh, Thượng Phúc, Tri Chỉ Nam, Tri Chỉ Phú, Chỉ Bồ Đông, Chỉ Bồ Tây, Tam Tri, Đồng Xuân, Trường Xuân, Lỗ Trường.
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp chính là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, Hải sản. Cây trồng đặc trưng là cây lúa, Hành, tỏi, thuốc lào. Thủy sản nuôi chủ yếu là Tôm Sú, cá Vược.
 +</​p><​p>​Tín ngưỡng: Người dân chủ yếu theo tín ngưỡng đạo Phật. Xã có 01 đền Chòi (Đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia); Chùa có: Chùa Chỉ Bồ; Chùa Bến(Tam Tri); CHùa Sú; Chùa Tri Chỉ; có nhiều Đình nhưng lớn nhất là ĐÌnh Cả (Tri Chỉ) và ĐÌnh Chỉ Bồ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011060056
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.253 seconds
 +Preprocessor visited node count: 921/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40645/​2097152 bytes
 +Template argument size: 781/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1566/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 199.395 ​     1 -total
 + ​62.16% ​ 123.943 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.61% ​ 112.885 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.40% ​  ​44.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.61% ​  ​43.093 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.26% ​  ​34.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.41%   ​18.768 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&​aacute;​i_Th&#​7909;​y
 +  7.75%   ​15.449 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.50%   ​14.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.35%   ​10.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253472-0!canonical and timestamp 20181011060056 and revision id 40621071
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0309-th-y-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)