User Tools

Site Tools


0314-th-y-xu-n-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0314-th-y-xu-n-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thủy Xuân Tiên</​b>​ là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 13,​73 km²,​ dân số năm 1999 là 12.651 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 921 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Thuỷ Xuân Tiên có 10 thôn và xóm: xóm Cầu Tiến, thôn Tiến Ân, thôn Tiên Trượng, thôn Trí Thủy, xóm 4, thôn Xuân Thủy, thôn Xuân Trung, xóm Xuân Sen, thôn Xuân Linh, thôn Gò Cáo.
 +</p>
  
 +<​p>​Đình làng Tiến Ân ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội là nơi thờ nhị vị tướng nhà Đinh là Đặng Đống Thính và em trai Đặng Chiêu Pháp có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước Đại Cồ Việt, đặc biệt là trận đánh sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở đồn Bảo Đà.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181021065138
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 911/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39064/​2097152 bytes
 +Template argument size: 653/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1941/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.108 ​     1 -total
 + ​66.23% ​ 129.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.95% ​ 116.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.13% ​  ​41.221 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.35% ​  ​35.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.81% ​  ​26.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.96%   ​15.523 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&#​432;&#​417;​ng_M&#​7929;​
 +  7.09%   ​13.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.51%   ​12.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.37%   ​12.420 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253477-0!canonical and timestamp 20181021065138 and revision id 43900010
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0314-th-y-xu-n-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)