User Tools

Site Tools


0317-thanh-ba-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0317-thanh-ba-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thanh Ba</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Đây cũng là thị trấn huyện lỵ của huyện Thanh Ba.
 +</​p><​p>​Được thành lập vào tháng 11 năm 1995 tên cơ sở điều chỉnh và sáp nhập địa giới các xã Đào Giã, Đồng Xuân, Ninh Dân của huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ tính đến năm 1999, thị trấn Thanh Ba có diện tích 4,81 km², dân số là 8022 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1668 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011071652
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 928/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37975/​2097152 bytes
 +Template argument size: 819/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2143/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.679 ​     1 -total
 + ​59.60% ​  ​88.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.37% ​  ​80.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.50% ​  ​33.448 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.73% ​  ​30.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.03% ​  ​22.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.54% ​  ​15.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_Ba
 +  9.19%   ​13.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.14%   ​12.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.73%    9.999      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263418-0!canonical and timestamp 20181011071652 and revision id 22052951
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0317-thanh-ba-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)