User Tools

Site Tools


0319-thanh-th-y-thi-n-th-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0319-thanh-th-y-thi-n-th-y-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Thanh Thủy</​b>​ (chữ Hán phồn thể: 清水縣, chữ Hán giản thể: 清水县) là một huyện thuộc địa cấp thị Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này giáp Lũng, Ngọc Kê, Tần Châu, Mạch Tích, Tần An, Trương Gia Xuyên. Thanh Thủy có dân số năm 2003 là 310.000 người. Huyện lỵ đóng ở trấn Vĩnh Thanh. Mã số bưu chính là 741400.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 1 trấn, 23 hương.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trấn:​ Vĩnh Thanh.</​li>​
 +<​li>​Hương:​ Thượng Khuê, Bạch Sa, Hồng Bảo, Thủy Tuyền, Thái Bình, Bạch Đà, Ngọc Bfnh, Tùng Thụ, Vương Hà, Viễn Môn, Thổ Môn, Quách Xuyên, Kim Tập, Cổ Xuyên, Pong Vượng, Thảo Xuyên, Lũng Đông, Hoàng Môn, Tân Thành, Tần Đình, Bách Gia, Sơn Môn, Vượng Hưng.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181010145141
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.299 seconds
 +Preprocessor visited node count: 484/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53339/​2097152 bytes
 +Template argument size: 488/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 442/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 193.508 ​     1 -total
 + ​44.34% ​  ​85.792 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cam_T&​uacute;​c
 + ​42.64% ​  ​82.516 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​35.01% ​  ​67.749 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.09% ​  ​46.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​En
 + ​16.58% ​  ​32.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​14.34% ​  ​27.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Link_language
 +  5.75%   ​11.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  2.62%    5.077      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.50%    4.840      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​238455-0!canonical and timestamp 20181010145141 and revision id 21310084
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0319-thanh-th-y-thi-n-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)