User Tools

Site Tools


0321-thessal-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0321-thessal-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về một vùng hiện tại của Hy Lạp. Đối với bài về vùng cổ, xem Thessaly Cổ. Đối với bài về nhân vật trong truyện Vertigo, xem Thessaly (truyện tranh).
 +</​div>​
 +<​p><​b>​Thessalía</​b>​ hay <​b>​Thessaly</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Θεσσαλία</​span>,​ <​i>​Thessalía</​i>​ — tiếng Thessalia: <span lang="​el"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp">​Πετθαλία</​span>,​ <​i>​Petthalia</​i>​) là một vùng địa lý tuyền thống và một vùng hành chính của Hy Lạp, bao gồm phần lớn vùng Thessalía Cổ. Trước thời kỳ Hy Lạp tăm tối, Thessalía được gọi là <​b>​Aeolia</​b>,​ và xuất hiện trong sử thi <​i>​Odyssey</​i>​ của Hómēros.
 +</​p><​p>​Thessalía trở thành một phần của nhà nước Hy Lạp hiện đại vào năm 1881, sau bốn thế kỷ rưỡi nằm dưới quyền cai quản của đế quốc Osman. Từ năm 1987 nó là một trong 13 vùng<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và từ năm 2011 được chia tiếp thành 5 đơn vị cấp vùng và 25 khu tự quản. Thủ phủ của vùng là Larissa. Thessalía nằm ở phần trung tâm của Hy Lạp và giáp với các vùng Makedonía ở phía bắc, Ípeiros ở phía tây, Trung Hy Lạp ở phía nam và biển Aegea ở phía đông. Vùng Thessalía bao gồm cả quần đảo Sporades.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Litheos_river%2C_Trikala_%28city%29%2C_Greece_01.jpg/​220px-Litheos_river%2C_Trikala_%28city%29%2C_Greece_01.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Litheos_river%2C_Trikala_%28city%29%2C_Greece_01.jpg/​330px-Litheos_river%2C_Trikala_%28city%29%2C_Greece_01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Litheos_river%2C_Trikala_%28city%29%2C_Greece_01.jpg/​440px-Litheos_river%2C_Trikala_%28city%29%2C_Greece_01.jpg 2x" data-file-width="​3188"​ data-file-height="​2390"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Sông Litheos chảy qua thành phố Tríkala.</​div></​div></​div>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Π.Δ. 51/87 "​Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λ.π. της Περιφερειακής Ανάπτυξης"​ (<​i>​Determination of the Regions of the Country for the planning etc. of the development of the regions</​i>​),​ ΦΕΚ A 26/​06.03.1987</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Trang chính thức <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Hy Lạp)</​b></​li>​
 +<​li><​span class="​citation web">​Bagnall,​ R., J. Drinkwater, A. Esmonde-Cleary,​ W. Harris, R. Knapp, S. Mitchell, S. Parker, C. Wells, J. Wilkes, R. Talbert, M. E. Downs, M. Joann McDaniel, B. Z. Lund, T. Elliott, S. Gillies. “Places: 991374 (Thessalia)”. Pleiades<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012 3:22 pm</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AThessal%C3%ADa&​amp;​rft.au=Bagnall%2C+R.%2C+J.+Drinkwater%2C+A.+Esmonde-Cleary%2C+W.+Harris%2C+R.+Knapp%2C+S.+Mitchell%2C+S.+Parker%2C+C.+Wells%2C+J.+Wilkes%2C+R.+Talbert%2C+M.+E.+Downs%2C+M.+Joann+McDaniel%2C+B.+Z.+Lund%2C+T.+Elliott%2C+S.+Gillies&​amp;​rft.aulast=Bagnall%2C+R.%2C+J.+Drinkwater%2C+A.+Esmonde-Cleary%2C+W.+Harris%2C+R.+Knapp%2C+S.+Mitchell%2C+S.+Parker%2C+C.+Wells%2C+J.+Wilkes%2C+R.+Talbert%2C+M.+E.+Downs%2C+M.+Joann+McDaniel%2C+B.+Z.+Lund%2C+T.+Elliott%2C+S.+Gillies&​amp;​rft.btitle=Places%3A+991374+%28Thessalia%29&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Pleiades&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fpleiades.stoa.org%2Fplaces%2F991374&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181030190715
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.680 seconds
 +Real time usage: 0.883 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12496/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 83188/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21924/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 532/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.248/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 779.705 ​     1 -total
 + ​90.40% ​ 704.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​82.57% ​ 643.782 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.54% ​ 245.887 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​28.49% ​ 222.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​21.95% ​ 171.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 + ​19.03% ​ 148.346 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +  6.79%   ​52.957 ​   214 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  5.94%   ​46.291 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  3.95%   ​30.785 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262933-0!canonical and timestamp 20181030190715 and revision id 21804767
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0321-thessal-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)