User Tools

Site Tools


0325-thomas-mitchell-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0325-thomas-mitchell-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thomas Mitchell</​b> ​ có thể đề cập đến:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Thomas Mitchell (diễn viên) (1892-1962),​ diễn viên người Mỹ</​li>​
 +<​li>​Thomas Mitchell (cricket) (1902-1996),​ tuyển thủ crikê Derbyshire</​li>​
 +<​li>​Thomas Mitchell (nhà thám hiểm) (1792-1855),​ người Scotland, nhà thám hiểm Úc</​li>​
 +<​li>​Thomas Mitchell (người quản lý bóng đá) (1843-1921),​ người quản lý của câu lạc bộ Blackburn Rovers và Woolwich Arsenal</​li>​
 +<​li>​Thomas Mitchell (Huy chương danh dự) (1857-1942),​ Hải quân Hoa Kỳ</​li>​
 +<​li>​Thomas Alexander Mitchell (1812-1875),​ Dân biểu quốc hội Anh cho Bridport</​li>​
 +<​li>​Thomas B. Mitchell (chết 1876), nhà chính trị New York</​li>​
 +<​li>​Thomas R. Mitchell (1783-1837),​ hạ nghị sĩ từ Nam Carolina</​li>​
 +<​li>​Walter Mitchell Thomas (1906-1984),​ nhà chính trị, tác giả và thể thao Úc</​li>​
 +<​li>​Tom Mitchell (cầu thủ bóng bầu dục Mỹ) (sinh 1944), cầu thủ bóng đá bầu dục Mỹ</​li>​
 +<​li>​Tom Mitchell (cầu thủ bóng đá Úc) (sinh 1993), cầu thủ bóng đá Sydney Swans</​li>​
 +<​li>​Tom Mitchell (chính trị gia Úc)</​li>​
 +<​li>​Tom Mitchell (cầu thủ bóng đá) (1899-1984),​ cầu thủ bóng đá và nhà quản lý</​li>​
 +<​li>​Tom Mitchell (NASCAR)</​li>​
 +<​li>​Tom Mitchell (nhà chính trị) (sinh 1931), cộng hòa Ailen</​li>​
 +<​li>​Tom M. Mitchell (sinh 1951), nhà khoa học máy tính Mỹ</​li>​
 +<​li>​Thomas Mitchell, biên tập viên của<​i>​ Las Vegas Review-Journal</​i></​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011173610
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1614/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3322/​2097152 bytes
 +Template argument size: 711/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 874 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.198 ​     1 -total
 + ​77.82% ​  ​63.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​47.43% ​  ​38.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​28.39% ​  ​23.334 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​23.21% ​  ​19.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​22.07% ​  ​18.143 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refer
 + ​17.27% ​  ​14.196 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 + ​16.99% ​  ​13.962 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 + ​15.78% ​  ​12.968 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 +  8.93%    7.344      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1256968-0!canonical and timestamp 20181011173610 and revision id 10905434
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
0325-thomas-mitchell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)