User Tools

Site Tools


0348-ti-n-h-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0348-ti-n-h-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tiên Hội</​b>​ là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Tiên Hội có diện tích 11,​16 km²,​ dân số năm 1999 là 5592 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 501 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Tiên Hội có diện tích 12,​64 km²,​ dân số là 5710 người, mật độ cư trú đạt 452 người/​km². Tiên Hội có 15 xóm: Trung Na 1, Trung Na 2, Bãi cải, Phố Dầu, Đồng Trung Mạc, Soi Chè, Lập Mỹ, Gò Lập Mỹ, Thắng Lợi, Đại Quyết, Phố Điệp, Phúc Lẩm, Tiên Trường 12, Tiên Trường 2.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Xã nằm ở trung tâm của huyện và có tuyến quốc lộ 37, đường sắt Quan Triều - Núi Hồng chạy qua địa bàn. Dòng chính và một số dòng suối phụ lưu của sông Công cũng chảy qua địa bàn xã.
 +</​p><​p>​Tiên Hội nằm cách huyện lị Đại Từ chưa đến 1 km song không tiếp giáp trực tiếp với thị trấn. Tiên Hội giáp với xã Bản Ngoại ở phía bắc, xã Hùng Sơn ở phía đông và đông nam, xã Khôi Kỳ ở phía nam và tây nam, và giáp với xã Hoàng Nông ở phái đông.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181013201008
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.216 seconds
 +Preprocessor visited node count: 930/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41082/​2097152 bytes
 +Template argument size: 747/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2986/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 175.328 ​     1 -total
 + ​63.59% ​ 111.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​58.96% ​ 103.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.59% ​  ​51.887 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.21% ​  ​31.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.96% ​  ​26.234 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.29% ​  ​19.792 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7841;​i_T&#​7915;​
 +  8.66%   ​15.182 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.11%   ​10.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.99%   ​10.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253502-0!canonical and timestamp 20181013201008 and revision id 25661349
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0348-ti-n-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)