User Tools

Site Tools


0357-ti-n-k-ti-n-ph-c-la-gi

Tiên Kỳ là một thị trấn thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thị trấn Tiên Kỳ có diện tích 8,45 km², dân số năm 1999 là 7275 người,[1] mật độ dân số đạt 861 người/km².


Tiên Kỳ có diện tích 8,28 km² theo niên giám thống kê năm 2011 Dân số người theo số liệu điều tra dân sô năm 2009 Có 11 thôn 02 khối phố có nhiều tư liệu về thị trấn tiên kỳ để bổ sung về địa hình sông suối, đặc sản, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thông tin về kinh tế chính trị

0357-ti-n-k-ti-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)