User Tools

Site Tools


0357-ti-n-k-ti-n-ph-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0357-ti-n-k-ti-n-ph-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tiên Kỳ.</​div>​
 +<​p><​b>​Tiên Kỳ</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Tiên Kỳ có diện tích 8,45 km², dân số năm 1999 là 7275 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 861 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​br/>​Tiên Kỳ có diện tích 8,28 km² theo niên giám thống kê năm 2011
 +Dân số người theo số liệu điều tra dân sô năm 2009
 +Có 11 thôn 02 khối phố
 +có nhiều tư liệu về thị trấn tiên kỳ để bổ sung về địa hình sông suối, đặc sản, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thông tin về kinh tế chính trị
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181014073058
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 911/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36600/​2097152 bytes
 +Template argument size: 883/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1586/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.394 ​     1 -total
 + ​62.74% ​ 115.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.07% ​ 105.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.13% ​  ​46.342 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.75% ​  ​32.731 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.39% ​  ​24.687 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.19% ​  ​18.782 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ti&​ecirc;​n_Ph&#​432;&#​7899;​c
 +  7.88%   ​14.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.83%   ​12.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.81%   ​10.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253509-0!canonical and timestamp 20181014073058 and revision id 40621107
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0357-ti-n-k-ti-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)