User Tools

Site Tools


0374-ti-n-ng-la-gi

Tiên Động là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Tiên Động có diện tích 7,48 km², dân số năm 1999 là 6970 người,[1] mật độ dân số đạt 932 người/km².

Là tên một xã từ sau CM tháng 8 sau khi hợp nhất 5 xã trong lịch sử là: Lộng Khê (nay là thôn Đoàn Khê), Đồng Bào, Hòa Nhuệ, Quan Lộc và Tiên Thọ.

Xã Tiên Động có 5 thôn: Quan Lộc, Đồng Bào, Đoàn Khê, Hòa Nhuệ, Tiên Thọ

0374-ti-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)