User Tools

Site Tools


0374-ti-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0374-ti-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tiên Động</​b>​ là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Tiên Động có diện tích 7,48 km², dân số năm 1999 là 6970 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 932 người/​km².
 +</​p><​p>​Là tên một xã từ sau CM tháng 8 sau khi hợp nhất 5 xã trong lịch sử là: Lộng Khê (nay là thôn Đoàn Khê), Đồng Bào, Hòa Nhuệ, Quan Lộc và Tiên Thọ.
 +</​p><​p>​Xã Tiên Động có 5 thôn: Quan Lộc, Đồng Bào, Đoàn Khê, Hòa Nhuệ, Tiên Thọ
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181011022411
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 890/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 641/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1561/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 163.632 ​     1 -total
 + ​55.16% ​  ​90.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.29% ​  ​82.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.98% ​  ​32.694 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.59% ​  ​32.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.11% ​  ​24.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.77% ​  ​22.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_T&#​7913;​_K&#​7923;​
 + ​11.80% ​  ​19.311 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.93% ​  ​17.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +  9.15%   ​14.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253492-0!canonical and timestamp 20181011022411 and revision id 40749798
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0374-ti-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)