User Tools

Site Tools


0376-ti-n-nguy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0376-ti-n-nguy-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div><​p><​b>​Về địa lý:</​b>​
 +</​p><​p>​Tiên Nguyên là xã vùng cao núi đất cách trung tâm huyện Quang Bình 25 km về phía Đông Bắc. Phía Bắc giáp xã Thông Nguyên và xã Nậm Khòa (huyện Hoàng Su Phì), phía Nam giáp xã Tân Bắc, phía Tây giáp xã Tân Nam và Thị trấn Yên Bình, phía Đông giáp xã Xuân Minh (huyện Quang Bình).
 +</​p><​p>​Từ xa xưa, vùng đất xã Tiên Nguyên được gọi là Bản Vèn thuộc xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phì của châu Bình Nguyên (Tuyên Quang). Đến cuối thời Lê, châu Bình Nguyên đổi tên là châu Vị Xuyên thuộc phủ Tương Yên tỉnh Tuyên Quang của Nhà nước Đại Việt. Dưới thời Nguyễn vào năm Minh Mệnh thứ 16 (1821), Nhà nước đổi tên thành huyện Vị Xuyên thuộc phủ Tương Yên, tỉnh Tuyên Quang.
 +</​p><​p>​Từ năm 1884, Nhà Nguyễn ký hiệp ước dâng nước ta cho Pháp, từ đó, thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng trên cả nước. Đến tháng 9/1895, thực dân Pháp thiết lập bộ máy cai trị và thành lập tiểu quân khu Bắc Quang, vùng đất Tiên Nguyên thuộc tiểu quân khu Bắc Quang.
 +</​p><​p>​Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhưng địa bàn Tiên Nguyên lại thuộc vùng kiểm soát của Quốc Dân Đảng; dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Bắc Quang và cán bộ Việt Minh đến tháng 10 năm 1948, nhân dân xã Tiên Nguyên giành được chính quyền, Ủy ban hành chính cách mạng huyện Bắc Quang công bố quyết định (của Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu 10) thành lập Ủy ban hành chính cách mạng xã Tiên Nguyên nằm trong tiểu khu Thông Nguyên thuộc huyện Bắc Quang (Tiểu khu Thông Nguyên gồm 3 xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên và Tân Lập).
 +</​p><​p>​Tháng 12 năm 1975, theo quyết định của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên, xã Tiên Nguyên trực thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Tuyên.
 +</​p><​p>​Cuối năm 1982, Quốc hội khóa VII quyết định chuyển 12 xã của huyện Bắc Quang sang các huyện Xín Mần, huyện Hoàng Su Phì và huyện Vị Xuyên, xã Tiên Nguyên được chia tách về trực thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Tuyên.
 +</​p><​p>​Đến tháng 10 năm 1991, thực hiện quyết định của Quốc hội khóa VIII, tỉnh Hà Tuyên được chia tách thành 2 tỉnh: Hà Giang và Tuyên Quang, xã Tiên Nguyên thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
 +</​p><​p>​Năm 2003, thực hiện Nghị định 146/​2003/​NĐ-CP,​ ngày 01/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ <​i>​“Về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang”</​i>,​ xã Tiên Nguyên được chia tách về huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 10.109,27 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 1.400,81 ha, chiếm 13,86%; diện tích đất lâm nghiệp là 7.787,2 ha, chiếm 77,1%; đất chuyên dùng là 24,83ha, chiếm 0,24%, còn lại là 889,38 ha đất rừng đầu nguồn, khe sâu, đất đá, đồi núi trọc.
 +</​p><​p>​
 +Hiện nay, xã Tiên Nguyên gồm 14 thôn, bản gồm: Tân Tiến, Nậm Cài, Tây Sơn, Cao Sơn, Trung Thành, Hồng Sơn, Xuân Hồng, Quang Sơn, Thượng Bình, Hạ Bình, Thượng Minh, Xuân Chiều, Xuân Hòa và Hòa Bình.</​p><​p><​b>​Về Dân số:</​b>​
 +</​p><​p>​Xã Tiên Nguyên là nơi sinh sống của 5 dân tộc anh em là (Dao, Tày, Kinh, Mông, Nùng), trong đó dân tộc Dao chiếm trên 80% tổng số dân. Dân số toàn xã là 4.593 khẩu, 955 hộ (tính đến tháng 01/2015); mật độ dân cư 45 người/​km² nhưng phân bố không đều, nhân dân thường sống tập trung theo dòng họ gắn với điều kiện sản xuất, canh tác ruộng nương. Nhân dân các dân tộc Tày, Kinh và Dao tiểu bản quần cư trong các thung lũng ven các suối, trong khi đó đồng bào Dao đại bản và các hộ dân tộc H’Mông chủ yếu sinh sống ở sườn núi cao, trước đây thường hay du canh, du cư phát nương làm rẫy. Hiện nay, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động kết hợp với việc giao đất, giao rừng đến từng hộ gia đình trồng, quản lý và bảo vệ nên cuộc sống của đồng bào được ổn định.
 +</p>
  
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên <​code>​MS</​code></​span></​li>​
 +</​ol><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181010174714
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.178 seconds
 +Preprocessor visited node count: 807/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34360/​2097152 bytes
 +Template argument size: 748/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 273/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.051/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 137.643 ​     1 -total
 + ​76.00% ​ 104.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​70.21% ​  ​96.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.12% ​  ​45.582 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.75% ​  ​21.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Quang_B&​igrave;​nh
 + ​11.80% ​  ​16.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.12%   ​11.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.80%   ​10.735 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.92%    9.531      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.78%    5.202      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253524-0!canonical and timestamp 20181010174714 and revision id 40611737
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0376-ti-n-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)