User Tools

Site Tools


0378-ti-n-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0378-ti-n-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tiên Phương</​b>​ là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Xã nằm gần trung tâm của huyện, phía Đông Nam giáp thị trấn Chúc Sơn, phía Đông giáp xã Phụng Châu, phía Nam giáp xã Ngọc Hòa, phía Tây giáp xã Phú Nghĩa, phía Bắc giáp xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai).
 +</​p><​p>​Địa hình xã một nửa là đồng bằng, một nửa là vùng đồi (một phần của dãy đồi đất cao khoảng 80m chạy dọc lên Quốc Oai).<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​Xã có diện tích 3,19 km², dân số năm 2005 là 12.672 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 3.972 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có 5 thôn: Cao Sơn, Quyết Tiến, Đồng Nanh, Tiên Lữ, Sơn Đồng.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011141506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.247 seconds
 +Preprocessor visited node count: 996/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40284/​2097152 bytes
 +Template argument size: 846/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1756/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.45 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 205.237 ​     1 -total
 + ​51.09% ​ 104.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​45.65% ​  ​93.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.83% ​  ​38.650 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.81% ​  ​34.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​15.04% ​  ​30.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.66% ​  ​28.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​12.05% ​  ​24.735 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​10.92% ​  ​22.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.16%   ​18.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&#​432;&#​417;​ng_M&#​7929;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253538-0!canonical and timestamp 20181011141506 and revision id 40621134
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0378-ti-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)