User Tools

Site Tools


0380-ti-n-phong-ba-v-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0380-ti-n-phong-ba-v-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tiên Phong.</​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Tien_Phong_headquarters.jpg/​220px-Tien_Phong_headquarters.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Tien_Phong_headquarters.jpg/​330px-Tien_Phong_headquarters.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Tien_Phong_headquarters.jpg/​440px-Tien_Phong_headquarters.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Trụ sở UBND xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​NGH%C4%A8A_TRANG_X%C3%83_TI%C3%8AN_PHONG.jpg/​220px-NGH%C4%A8A_TRANG_X%C3%83_TI%C3%8AN_PHONG.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​NGH%C4%A8A_TRANG_X%C3%83_TI%C3%8AN_PHONG.jpg/​330px-NGH%C4%A8A_TRANG_X%C3%83_TI%C3%8AN_PHONG.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​NGH%C4%A8A_TRANG_X%C3%83_TI%C3%8AN_PHONG.jpg/​440px-NGH%C4%A8A_TRANG_X%C3%83_TI%C3%8AN_PHONG.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Nghĩa trang xã Tiên Phong.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tiên Phong</​b>​ là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Xã Tiên Phong là một xã nằm phía Đông Nam huyện Ba Vì, thuộc vùng bán sơn địa có dòng sông tích chảy qua.
 +</​p><​p>​Phía đông giáp xã Cam Thượng.
 +</​p><​p>​Phía Tây giáp xã Tây Đằng.
 +</​p><​p>​Phía Nam giáp xã Thụy An.
 +</​p><​p>​Phía Bắc giáp xã Đông Quang và Chu Minh.
 +</​p><​p>​Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 8,​7km².<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Dân số có 7.581 nhân khẩu.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181015002738
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.213 seconds
 +Preprocessor visited node count: 913/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38098/​2097152 bytes
 +Template argument size: 736/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1563/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 161.306 ​     1 -total
 + ​58.17% ​  ​93.826 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​53.78% ​  ​86.754 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.41% ​  ​34.534 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.09% ​  ​25.960 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.88% ​  ​24.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ba_V&​igrave;​
 + ​13.48% ​  ​21.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.22% ​  ​21.322 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.10%   ​13.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  6.95%   ​11.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253528-0!canonical and timestamp 20181015002738 and revision id 40611738
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0380-ti-n-phong-ba-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)