User Tools

Site Tools


0382-ti-n-phong-m-linh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0382-ti-n-phong-m-linh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Tiền Phong</​b>​ là một xã thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Tiền Phong có diện tích 10,​71 km²,​ phía đông giáp Nam Hồng, phía đông nam giáp xã Kim Chung, phía nam giáp xã Đại Mạch, phía tây nam giáp xã Tráng Việt, phía tây giáp xã Mê Linh và xã Đại Thịnh, phía bắc giáp xã Chi Đông và Quang Minh. Đầm Và bắt nguồn từ thôn Ấp Giữa là nguồn thủy lợi dồi dào cho phát triển nông nghiệp và thủy sản của xã. Quốc lộ 23 và 23B là hai con đường huyết mạch của xã. Dân số năm 2015 là 17114 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1597,9 người/​km². Gồm 8 thôn: yên nhân, Trung Hậu Đông, Trung Hậu Đoài, Do Hạ, Phố Yên, Do Thượng, Ấp Trung, Ấp Giữa.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181012214249
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 911/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36750/​2097152 bytes
 +Template argument size: 751/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1765/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.055/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.499 ​     1 -total
 + ​61.94% ​ 103.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.66% ​  ​91.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.35% ​  ​34.080 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.14% ​  ​32.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.63% ​  ​22.837 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.29%   ​15.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_M&​ecirc;​_Linh
 +  7.87%   ​13.174 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.27%   ​12.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.66%   ​11.159 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253531-0!canonical and timestamp 20181012214249 and revision id 40621127
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0382-ti-n-phong-m-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)