User Tools

Site Tools


0386-ti-n-phong-th-nh-ph-th-i-b-nh-la-gi

Tiền Phong là một phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Phường có diện tích 2,53 km², dân số năm 2007 là 10.594 người,[1] mật độ dân số đạt 4.187 người/km².

Phường Tiền Phong tiền thân là Xã Tiền Phong (Trước năm 2002), bao gồm 02 thôn: Thôn Đoan Túc và thôn Nhân Thanh, ngăn cách bởi bờ đê Vùng. Người dân Tiền Phong chủ yếu canh tác lúa 2 vụ, xen lẫn rau màu quanh năm. Công nghiệp có: Nhà máy Gạch Tiền Phong, nhà máy Xi măng, nhà máy Nước Thành phố...

0386-ti-n-phong-th-nh-ph-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)