User Tools

Site Tools


0393-ti-n-t-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0393-ti-n-t-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tiên Tân</​b>​ là một xã thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Xã Tiên Tân chuyển từ huyện Duy Tiên về thành phố Phủ Lý vào năm 2013<sup id="​cite_ref-NQ89_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Xã Tiên Tân có diện tích 7,51 km², dân số năm 1999 là 4820 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 642 người/​km². Phía tây bắc giáp xã Hoàng Đông, bắc giáp Tiên Nội, đông bắc giáp xã Tiên Ngoại, là các xã của huyện Duy Tiên. Phía đông nam Tiên Tân là xã Tiên Hiệp, phía nam là phường Lam Hạ, phía tây nam là phường Quang Trung, là các phường xã cùng thành phố Phủ Lý. Phía tây của Xã Tiên tân là xã Hoàng Tây của huyện Kim Bảng. Xã Tiên Tân là một trong những xã nằm trên dòng chảy của sông Nhuệ.
 +</​p><​p>​Khoảng 1/3 diện tích đất nông nghiệp của xã Tiên Tân nằm ở phía đê hữu Nhuệ trong khi phương tiện đi lại chủ yếu và duy nhất của nhân dân qua sông là đò ngang nằm ở thôn Kiều. Người dân sống bên phía đường đê hữu Nhuệ hiện chưa có hệ thống nước sạch. Nhiều hộ dân trong khu vực này vẫn phải dùng nước sông Nhuệ, nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh để sử dụng hàng ngày.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%C3%AAn+T%C3%A2n&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NQ89-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181011023857
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.207 seconds
 +Preprocessor visited node count: 903/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36112/​2097152 bytes
 +Template argument size: 578/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2244/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 171.448 ​     1 -total
 + ​65.91% ​ 113.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.45% ​ 101.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.52% ​  ​47.177 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.60% ​  ​31.886 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.22% ​  ​22.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.49%   ​14.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ph&#​7911;​_L&​yacute;​
 +  7.39%   ​12.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.84%   ​11.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.21%   ​10.655 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253541-0!canonical and timestamp 20181011023857 and revision id 41117646
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0393-ti-n-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)