User Tools

Site Tools


0405-ti-n-ti-n-thanh-h-la-gi

Tiền Tiến là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 10,57 km², dân số năm 1999 là 10.120 người,[1] mật độ dân số đạt 957 người/km².

Xã có 3 thôn: Cập Thất, Cập Thượng, Du Tái

Toàn xã có 15 đội trong đó Du tái có 4 đội,đội (1,2,3,4) Cập thượng có 4 đội (đội 5,6,7,8).Và Cập nhất có 7 đội với 5 xóm,xóm Chiền (đội 9),Tràng (đội 13),Trại (đội 11,12), Ngọc đường (đôi 10),Trạm bơm (đội 14,15).

Chùa Đồng Ngọ nằm trên địa bàn xã là di tích lịch sử quốc gia.

0405-ti-n-ti-n-thanh-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)