User Tools

Site Tools


0405-ti-n-ti-n-thanh-h-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0405-ti-n-ti-n-thanh-h-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Tiền Tiến</​b>​ là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 10,​57 km²,​ dân số năm 1999 là 10.120 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 957 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có 3 thôn: Cập Thất, Cập Thượng, Du Tái
 +</​p><​p>​Toàn xã có 15 đội trong đó Du tái có 4 đội,​đội (1,2,3,4) Cập thượng có 4 đội (đội 5,​6,​7,​8).Và Cập nhất có 7 đội với 5 xóm,xóm Chiền (đội 9),Tràng (đội 13),Trại (đội 11,12), Ngọc đường (đôi 10),Trạm bơm (đội 14,15).
 +</​p><​p>​Chùa Đồng Ngọ nằm trên địa bàn xã là di tích lịch sử quốc gia.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011134637
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.188 seconds
 +Preprocessor visited node count: 900/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37597/​2097152 bytes
 +Template argument size: 723/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1576/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 154.028 ​     1 -total
 + ​62.14% ​  ​95.711 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.47% ​  ​88.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.74% ​  ​35.030 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.86% ​  ​25.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.80% ​  ​21.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.54% ​  ​16.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_H&​agrave;​
 +  9.06%   ​13.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.24%   ​11.155 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.11%   ​10.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253554-0!canonical and timestamp 20181011134637 and revision id 31813243
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0405-ti-n-ti-n-thanh-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)