User Tools

Site Tools


0406-ti-n-ti-n-la-gi

Tiên Tiến là một xã thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Tiên Tiến có diện tích 4.09 km², dân số năm 1999 là 3144 người,[1] mật độ dân số đạt 769 người/km².

Có 6 đơn vị hành chính trực thuộc xã Tiên Tiến gồm: thôn Rỗ, thôn Giáo, thôn Chàm, thôn Vòng, thôn Ắn, thôn Nghiện

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng

0406-ti-n-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)