User Tools

Site Tools


0477-tr-n-c-ph-ng-la-gi

Trà Nóc là một phường thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Năm 2007, phường tách 5,6567  km² diện tích tự nhiên và 5.339 người để thành lập phường Trà An[3]. Sau khi điều chỉnh, phường có diện tích 7,12 km², dân số năm 2007 là 10513 người,[1] mật độ dân số đạt 1.477 người/km².

0477-tr-n-c-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)