User Tools

Site Tools


0496-tr-n-nguy-n-h-n-nh-h-ng-la-gi

Trần Nguyên Hãn là một công thần khai quốc nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Tên ông được dùng để đặt cho một số địa danh như:

  • Phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0496-tr-n-nguy-n-h-n-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)